Započela javna rasprava o lokacijama za LNG terminal

Započela javna rasprava o lokacijama za LNG terminal

9.7.2008. // Zelena Istra // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG) je na svojim web stranicama objavilo javnu raspravu o prethodnoj procjeni utjecaja na okoliš potencijalnih lokacija terminala za ukapljeni prirodni plin (UPP) na području između Njivica i Omišlja na otoku Krku , te Bakarskom, Plominskom i Raškom zaljevu. Cilj prethodne procjene utjecaja na okoliš je utvrđivanje lokacije koja će biti najprihvatljivija s aspekta zaštite okoliša.

Budući da se radi o proceduri koja, prema obrazloženju Ministarstva, prethodni uobičajenoj procjeni utjecaja na okoliš, taj je postupak nepoznat hrvatskoj javnosti. I taj bi razlog sam po sebi bio dovoljan za posebnu najavu, obrazloženje procedure i direktan poziv zainteresiranoj ili pogođenoj javnosti na uključivanje u javnu raspravu. To bi učinio onaj tko želi smislenu javnu raspravu. Iz načina na koji je to učinilo Ministarstvo posve je jasno da i dalje sve ostaje samo na zadovoljavanje forme...

Studiju izbora lokacije terminala za UPP, koju je izradila tvrtka Ekonerg d.o.o., na web stranicama MZOPUG smo primijetili 19. lipnja. S obzirom da nigdje nije bio naveden datum ni razlog objavljivanja tog dokumenta, MZOPUG smo 20. lipnja zatražili objašnjenje. Tek 1. srpnja primili smo odgovor da se radi o postupku prethodne procjene utjecaja potencijalnih lokacija terminala za ukapljeni plin na okoliš, za koji je s datumom objave - 17. lipnja započela javna rasprava u trajanju od 30 dana (do 17. srpnja 2008.).
Ponovnom provjerom na stranicama MZOPUG 3. srpnja utvrdili smo da je naknadno postavljeno i obrazloženje koje glasi:
"Dokumentacija koja se odnosi na Izbor lokacije terminala ukapljenog prirodnog plina objavljena je 17. lipnja 2008. godine.

Pismena mišljenja, prijedloge i primjedbe na istu možete dostaviti na adresu anita.gulam@mzopu.hr najkasnije do 17. srpnja 2008. godine."

Stoga smo medijima uputili molbu za objavljivanjem vijesti o javnoj raspravi kako bi se potencijalno pogođena javnost mogla, premda kasno, uključiti u javnu raspravu, kao i naš zahtjev za produljenjem trajanja javne rasprave za minimalno 20 dana da bi se zainteresiranim građanima i organizacijama dalo vremena za analizu i komentiranje vrlo opsežne Studije izbora lokacije za UPP.

Studijom su analizirane dvije lokacije na Krku, dvije oko Bakarskog zaljeva i pet oko Raškog zaljeva. U zaključku se predlažu lokacije Dina na otoku Krku na području općine Omišalj i Ubac na ulazu u Raški zaljev na području općine Raša kao preferentne lokacije za konačni izbor UPP terminala.


Iz MZOPUG smo primili i sljedeću informaciju:

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donijelo je dana od 30. svibnja 2007. godine Odluku o imenovanju Povjerenstva za ocjenu Studije izbora lokacije terminala za ukapljeni prirodni plin. Članovi Povjerenstva imenovani su na prijedlog tijela državne uprave koji na temelju posebnih propisa daju suglasnost i uvjete u vezi sa zaštitom okoliša, te na prijedlog jedinica područne
(regionalne) samouprave. Također, članovi Povjerenstva imenovani su i iz redova znanstvenika i stručnjaka na prijedlog istaknutih znanstvenih institucija. Dana 03. lipnja 2008. održan je sastanak Povjerenstva i predstavnika nositelja izrade Studije, tvrtke Ekonerg d.o.o. iz Zagreba, na kojem je
Povjerenstvo raspravljalo o Studiji na način da su članovi iznijeli prijedloge i mišljenja koji se odnose na bitna pitanja zaštite okoliša i prema kojima je potrebno dopuniti predmetnu Studiju.

U daljnjem tijeku postupka prethodne procjene provest će se postupak konzultacija s javnošću održavanjem okruglog stola na kojem će se raspraviti cjelokupna dokumentacija i nakon čega će Ministarstvo na prijedlog mišljenja Povjerenstva donijeti konačno mišljenje o Studiju izbora lokacije terminala za ukapljeni prirodni plin (UPP).

Nakon provedene prethodne procjene provest će se temeljem Zakona o zaštiti okoliša (NN, br.110/07) postupak procjene utjecaja na okoliš odabrane lokacije terminala za ukapljeni prirodni plin (UPP).
 
 
Ministarstvo poziva na javnu raspravu o Studiji izbora lokacije terminala koja će se održati u četvrtak, 17. srpnja 2008. godine u 10:00 sati u prostorijama Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ul. grada Vukovara 78, Zagreb.

raški zaljev Ubac plin javna rasprava Ministarstvo okoliš Zelena Istra okoliš ekologija Econerg procjena LNG terminal utjecaj Omiš