Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole kV Skitača

Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole kV Skitača

22.4.2016. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - "KB 20kV TS 35/10(20) STARCA - stup DV 10(20) kV SKITAČA", 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br.750/3, 750/38, 750/11, 752, 750/1, 751/2, 1163/1, 805, 806, 807, 804, 836, 844, 846/1, 855/4, 856, 855/1, 886, 855/6, 853/2, 1167, 911, 890, 930/1, 926, 931, 933, 1059, 1060, 1058 i 1168 sve k.o. Novi Labin i k.č. 140/2, 140/3, 133, 140/5, 131/1, 131/2, 131/3, 141/2, 143/1 i  146 sve k.o. Labin – Presika na području Grada Labina.

 

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana, 4. svibnja 2016. godine od 9,00-11,00 sati, u Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju Grada Labina, 3. kat , soba br. 29. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

 Poziv na uvid.pdf

 

 

 

javni uvid građevinska dozvola skitača