U utorak, 29. rujna održat će se 40. redovna sjednica Gradskog vijeća

U utorak, 29. rujna održat će se 40. redovna sjednica Gradskog vijeća

22.9.2020. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.), saziva se  40. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati
u utorak, 29. rujna 2020. godine u 10,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 39. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD Labin 2000 d.o.o. Labin za 2019. godinu

3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Poslovnog izvješća Pučkog otvorenog učilišta Labin za 2019. godinu

4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za školsku godinu 2019./2020. godinu

5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za pedagošku godinu 2019./2020.

6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Labina

9. Donošenje Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Labina 2016.-2020. godine

10. Donošenje Odluke o donošenju Strategije kreativnog i kulturnog razvitka Grada Labina 2020.-2030.

11. Donošenje Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Labina za 2021. godinu

12. Donošenje Odluke o objavljivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Labina

13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu

14. Donošenje Zaključka o izlaganju prodaji stana u vlasništvu Grada Labina na adresi Prilaz Vetva 14, Labin putem javnog natječaja

15. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine – zgrada bivše apoteke u Labinu, Ulica Aldo Negri 6

16. Usvajanje Mišljenja na Nacrt Prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Labina, Općine Kršan, Općine Raša, Općine Sv. Nedjelja i Općine Pićna.


Svi prilozi ovdje


Foto: LC Labin.comsjednica gradsko vijeće javni poziv grad labin dnevni red