U utorak, 14. prosinca održat će se 7. redovna sjednica Gradskog vijeća

U utorak, 14. prosinca održat će se 7. redovna sjednica Gradskog vijeća

7.12.2021. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), saziva se 7. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati dana 14. prosinca 2021. godine u 10,00 sati, u Maloj dvorani Sportskog centra Franko Mileta u Labinu, Rudarska 2

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 6. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o demografskim mjerama

3. Odluke o uvjetima osnivanja prava služnosti za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu koja se gradi i koristi na, iznad ili ispod nekretnina u vlasništvu Grada Labina ili nekretnina kojima Grad Labin upravlja te o uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Labina

4. Donošenje Programa pripreme i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu

5. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

6. Donošenje Programa jačanja gospodarstva za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu

7. Donošenje Socijalnog programa Grada Labina za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu

8. Donošenje Programa promicanja kulture Grada Labina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

9. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu

10. Donošenje Proračuna Grada Labina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

11. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Grada Labina za 2022. godinu

12. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaduživanju kod PRIVREDNE BANKE ZAGREB DD za financiranje kapitalnog projekta

13. Donošenje Rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova

14. Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova

15. Donošenje Plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2022. godinu

16. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 2022. godinu

17. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća za 2022. godinu


Svi privitci ovdjeFoto: LC Labin.com


sjednica gradsko vijeće javni poziv grad labin dnevni red