U srijedu, 31. siječnja održat će se 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - dnevni red

U srijedu, 31. siječnja održat će se 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - dnevni red

30.1.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), a u svezi sa člankom 52. stavcima 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 10/09. i 8/13.), radi donošenja akata po hitnom postupku, saziva se 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u srijedu, 31. siječnja 2018. godine u 17,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11. Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći

D N E V N I    R E D:
 
1.    Informacija o aktivnostima u gospodarenju otpadom na području Grada Labina u razdoblju od 2008. do 2017. godine2.    Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom za područje Grada Labina i općina Raša, Kršan, Sveta Nedjelja i Pićan za razdoblje od 2017. – 2022. godine – separat za Grad Labin


3.    Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Labina4.    Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Labina.

 

sjednica gradskog vijeća gradsko vijeće dnevni red grad labin zbrinjavanje otpada