U srijedu, 20. prosinca 2017. godine održati će se 7. redovna sjednica Gradskog vijeća

U srijedu, 20. prosinca 2017. godine održati će se 7. redovna sjednica Gradskog vijeća

13.12.2017. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), saziva se 7. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u srijedu, 20. prosinca 2017. godine u 17,00 sati, u prostorijama Gradske knjižnice Labin, Labin, Rudarska 1A

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći D N E V N I    R E D:
 

1.    Usvajanje Zapisnika sa 5. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.    Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Dječjeg vrtića „Pjerina Vebanac“ Labin

3.    Donošenje Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih za 2018. godinu

4.    Donošenje Plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2018. godinu

5.    Donošenje Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina

6.    Donošenje Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

7.    Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

8.    Donošenje Programa jačanja gospodarstva za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

9.    Donošenje Socijalnog programa Grada Labina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

10.  Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

11.  Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Labina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

12.  Donošenje Proračuna Grada Labina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

13.  Donošenje Plana razvojnih programa za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu i Plan implementacije razvojnih programa za 2018. godinu

14.  Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2018. godinu

15.  Donošenje Plana rada Gradskog vijeća za 2018. godinu.

grad labin sjednica gradsko vijeće prtlog proračun