Službeno izvješće sa 7. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno izvješće sa 7. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

9.12.2009. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Labina na 7. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina  održanoj u utorak, 30. studeni 2009. godine, raspravili su Prvo čitanje Proračuna Grada Labina za 2010. godinu sa pripadajućim programima. Sastavni dio Proračuna Grada Labina čine Program izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2010. godinu, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2010. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini, Program poticanja razvoja malog gospodarstva za 2010. godinu, Socijalni program Grada Labina za 2010. godinu, Program javnih potreba u sportu Grada Labina za 2010. godinu i Program javnih potreba u kulturi Grada Labina za 2010. godinu.

 

Prihodi i primici Proračuna Grada Labina za 2010. godinu planirani su u svoti od  81.005.870 kn sastoje se od: prihoda poslovanja u iznosu od 66.254.870 kn, prihoda od prodaje  nefinancijske imovine u svoti od 4.720.000 kn te primitaka od financijske imovine i zaduživanja u svoti od 10.031.000 kn. Prihodi poslovanja planirani su u najvećoj mjeri na razini planova protekle godine, uvažavajući očekivane aktivnosti u 2010. godini. Najznačajnije povećanje prihoda planirano je kod prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, a odnosi se na komunalni doprinos koji je planiran na osnovi primljenih zahtjeva za odobrenje za gradnju i drugih očekivanih izgradnji za koje su provedene pripremne radnje od strane zainteresiranih investitora. Porez i prirez na dohodak planiran je najvećim djelom na razini planiranog ostvarenja za 2009. godinu, bez obzira što je smjernicama Ministarstva financija predviđen rast od 1,8%. Kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna planirane su za infrastrukturu Poduzetničke zone Vinež II i rekonstrukciju ceste Labin – groblje III faza i gradsku knjižnicu. Kapitalne pomoći od ostalih proračunskih korisnika planirane su od Fonda za zaštitu okoliša, a odnose se na sanaciju odlagališta otpada Cere i provođenje projekta energetske učinkovitosti. Istovremeno, prihodi od imovine planirani su uz porast od 5,8%, a odnose se na prihode od koncesije i prihode od korištenja prostora elektrane. Znatno ispod prošlogodišnje razine planirani su prihodi od prodaje nefinancijske imovine a odnose se na prihod od prodaje građevinskog zemljišta, stanova i poslovnih prostora. Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 10.031,00 kuna. Odnose se na prijenos neutrošenog kredita iz tekuće u 2010. godinu u visini od 4 milijuna kuna za izgradnju gradske knjižnice, te na novo zaduženje u visini od 6 milijuna kuna, sa namjerom za završetak izgradnje Gradske knjižnice 4 milijuna kuna i izgradnje poduzetničke zone Pijacal 2 milijuna kuna.

 

Rashodi i izdaci proračuna Grada Labina za 2010. godinu planirani su u istom iznosu kao i prihodi i primici odnosno u iznosu od 81.005.870 kn, a raspoređeni su na rashode poslovanja u iznosu od 57.505.030 kn, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 21.450.840 kn i izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje u iznosu od 2.050.000 kn.

 

U svom obraćanju gradskim vijećnicima gradonačelnik Grada Labina Tulio Demetlika  rekao je da je osnova za planiranje Proračuna važeći plan, tj. posljednje izmjene i dopune iz 2009. godine te dodao da je Proračun za 2010. godinu realan, razuman, socijalno osjetljiv, racionalan i aktivan. On je nastao kao plod s osobitom pažnjom sagledanih potencijala kapaciteta Grada Labina te detaljnom analizom prihoda. Cilj je ovog Proračuna osigurati financijsku stabilnost Grada Labina u 2010. godini, identificirati potrebe svojih građana, definirati modele održivosti postojećih standarda te razvoja novih sukladno financijskim okolnostima te održati postojeću razinu Socijalnog programa kako naši sugrađani ne bi osjetili moguću okrutnost globalne ekonomske krize. Naravno, da je efekt krize prisutan i da na nju ni Labin nije imun. Na nama je da se fokusiramo samo na Labin, dodao je gradonačelnik Demetlika. On je ujedno pozvao sve gradske vijećnike da se timski i odgovorno uključe u realizaciju Proračuna Grada Labina za 2010. godinu. To je naš taktički zadatak- igra protiv krize, model nagrađivanja zdravog rizika, dodao je Tulio Demetlika, gradonačelnik Grada Labina.

 

Naglasio je da je od glavnog interesa prilikom sastavljanja Proračuna za 2010. bilo osigurati da gradski proračun ostane konsolidiran i likvidan, na način da se osigura podmirenje svih zakonom definiranih obveza kao i da ne smijemo dozvoliti da jedno sutra, Rabac, kao i Labin, zaostanu po pitanju turističke konkurentnosti, obzirom na turizam koji je jedan od važnih elemenata gospodarskog rasta. Iz tog razloga može se reći da je 2010. godina, godina pripreme i izrade dokumenata prostornog uređenja. Nadalje, detaljnom analizom prihoda uočeno je da postoji određeno smanjenje u Proračunu uglavnom iz razloga općeg pada standarda, na razini Hrvatske, pa tako i Labina, potrošnja je usporena, smanjena je prodaja, manja su ulaganja, prodaje se manje nekretnina, stanova, zemljišta, smanjeni su prihodi od poreza za gore navedene namjene, manji su prihodi od trošarina, komunalnog doprinosa, smanjila se dobit poduzeća, obrta te su se smanjili porezni prihodi po svim osnovama. Odlučili smo u 2010. dodatno, s osobitom pažnjom, pristupati svim novim prijedlozima rješenja koja se odnose na odgovorna ulaganja, povećanje broja zaposlenih kao i svim projektima gdje se procjeni da se može ostvariti brzi efekt pozitivne promjene s aspekta realnih vrijednosti.

 

Na sjednici je ujedno određen rok za davanje amandmana na prijedlog Proračuna Grada Labina za 2010. godinu sa pripadajućim mu programima i to od 8. prosinca do 18. prosinca 2009. godine do 15,00 sati. Pravo podnošenja amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz članka 24. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Labina. Amandmani moraju biti zaprimljeni u Pisarnici Grada Labina do zaključno 15,00 sati u petak 18. prosinca 2009. godine.

 

Zaključak o određivanju roka za davanje amandmana.pdf49.76 KB

 

gradsko vijeće amadmani financiranje socijalni program infrastruktura sjednica labin