Službeno izvješće sa 6. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno izvješće sa 6. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

1.12.2009. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na 6. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj u ponedjeljak, 30. studenog 2009. godine vijećnici Gradskog vijeća Grada Labina usvojili su Odluku o javnim priznanjima Grada Labina. Novom Odlukom i dalje ostaju priznanja definirana Odlukom o javnim priznanjima Grada Labina iz 2004. godine, a novina je to što su  novom odlukom novčane nagrade za životno djelo i godišnja nagrada utvrđene u fiksnom iznosu. Proširen je i dosadašnji članak 7. točka 2. na način da se godišnja nagrada dodjeljuje za stvaralački rad i posebna dostignuća tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se nagrada dodjeljuje kao i članak 11. kojim se omogućava da se osim uručivanja zahvala i priznanje na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada iznimno, u opravdanim slučajevima, zahvale i priznanje mogu uručiti i na drugim sjednicama Gradskog vijeća te na prigodnim svečanostima, odnosno prigodom službenih posjeta delegacija Gradu Labinu i uzvratnih susreta.

 

Kao slijed Zaključka Gradskog vijeća Grada Labina od 16. studenog 2009. godine vijećnici Gradskog vijeća Grada Labina usvojili su Odluku o uspostavljanju suradnje i prijateljstva između Grada Labina i Grada Carbonia u Republici Italiji. Ovom Odlukom utvrđuje se da je između Grada Labina i Grada Carbonie  započeta i ostvarena intenzivna suradnja koja je dovela do potpisivanja Pisma namjere o utvrđivanju zajedničkog interesa potpisnika na valorizaciji izvorne zajedničke povijesti, te da je slijedom toga potrebno nastaviti realizaciju Pisma namjere na način da se uspostavi suradnja i prijateljstvo između Grada Labina i Grada Carbonie. Gradonačelnik Grada Labina i Odbor Gradskog vijeća Grada Labina za suradnju s općinama, gradovima, županijama, regijama i međunarodnu suradnju zaduženi su za pripremu teksta sporazuma o suradnji  između dva grada s ciljem uspostavljanja prijateljskih odnosa i unapređenja već postojećih prijateljskih veza.

 

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina usvojena je Odluka o komunalnim djelatnostima u Gradu Labinu temeljena na Zakonu o komunalnom gospodarstvu koji propisuje da jedinica lokalne samouprave može, osim komunalnih djelatnosti koje su definirane Zakonom, odrediti i djelatnosti od lokalnog značenja koje se mogu smatrati komunalnim djelatnostima. Na taj način za Grad Labin određene su slijedeće komunalne djelatnosti: održavanje i naplata parkirališnih mjesta, prigodna ukrašavanja Grada, održavanje plaža, oglašavanje te upravljanje javnim površinama po posebnoj odluci Gradonačelnika Grada Labina.

 

Na sjednici su vijećnici usvojili i Odluku o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora. Naime, Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano je da jedinica lokalne samouprave može obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz njezina proračuna povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora. Nadalje je propisano i da Gradsko vijeće odlukom određuje komunalne djelatnosti koje se povjeravaju putem ugovora, te uvjete i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja u svrhu povjeravanja određenih komunalnih poslova na temelju ugovora. Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi gradonačelnik dok odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora donosi Gradsko vijeće. Na temelju tako donesene odluke Gradskog vijeća, gradonačelnik s izabranom osobom sklapa ugovor, koji se može sklopiti najdulje na vrijeme od četiri godine.

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Labina usvojene su 3. Izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2009. godinu. Naime, prve izmjene i dopune Proračuna donesene su u ožujku a druge u kolovozu 2009. godine u iznosu od  131.525.731,00 kn

Prema usvojenim 3. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Labina za 2009. godinu sveukupni prihodi i primici proračuna planirani su u iznosu od 72.919.870 kn, odnosno za 55.920.164 kn ili 43,4% niže od tekućeg plana. Kako je u svom osvrtu na rebalans Proračuna Grada Labina istaknuo gradonačelnik Tulio Demetlika svojim najvećim dijelom ovaj je rebalans tehničke prirode, a odnosi se na smanjenje kapitalne donacije za zemljište u visini od 37.006.214 kn ili 28,7%, smanjenje primitaka od zaduživanja u visini od 4.000.000 kn ili 3,1% prenosi se u slijedeću godinu, dok se na smanjenje svih ostalih prihoda odnosi iznos od 14.913.950 kn ili 11,6%. U skupini ostalih prihoda na kontu kapitalnih donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države planirano je smanjenje plana za vrijednost zemljišta prenesenog Gradu Labinu od strane Hrvatskog fonda za privatizaciju u visini od 37 milijuna kuna. Prvotna uputa Fonda za privatizaciju bila je da se vrijednost tog zemljišta financijski proknjiži te je temeljem toga i došlo do značajnijeg povećanja Proračuna Grada Labina za 2009. godinu da bi kasnije uslijedila sugestija Ministarstva financija da zbog nepostojanja novčanog tijeka te zbog usporedbe proračuna tekuće godine sa prethodnom i budućim godinama se ista donacija evidentira samo na kontima imovine i kapitala.

Za građane Grada Labina i njegov sveopći budući razvoj uspjeh je uknjižiti se na ove vrijedne nekretnine koje jamče razvoj grada za razliku od mnogih drugih sredina koje u tome nisu bile uspješne, a za gradsku upravu ovo je jedan od najboljih poslovnih poteza. Do toga se došlo temeljem dokumentiranih projekata i planom gospodarenja  nekretninama koje predstavljaju čvrsto uporište daljnjeg razvoja. S druge pak strane prihoda od porezabezalkoholnih pića za 6,7%. U sklopu prihoda od poreza i prireza na dohodak izvršene su određene korekcije smanjenja i povećanja pojedinih vrsta poreznih prihoda, te su isti u masi uvećani za 1,5% ili nominalno 400.000 kn. Trend pada prihoda od poreza i prireza na dohodak koji je zabilježen u toku mjeseca travnja, svibnja i lipnja na osnovu kojih je predloženo smanjenje ovih prihoda u Drugim izmjenama i dopunama Proračuna, nije se nastavio tokom narednih mjeseci tekuće godine što je snažan argument i dokaz da Labin nije u gospodarskoj krizi. Analogno planiranim  prihodima proračuna, predloženo je smanjenje rashoda i izdataka, te preraspodjela rashoda po pojedinim namjenama uvažavajući prioritete u financiranju i realizaciji određenih programa. Najveće smanjenje rashoda planirano je na skupini Rashoda za nabavu neproizvedene imovine, a odnosi se na zemljište primljeno od Hrvatskog fonda za privatizaciju. Osim navedenog smanjeni su i rashodi za izgradnju poslovnih objekata, cesta i ostale nematerijalne proizvedene imovine unutar Programa poticanja razvoja malog gospodarstva, Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata i Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata.

Sjednica gradskog vijeća rebalans božićnice odluke proračun financiranje