Službeno izvješće sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno izvješće sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

11.10.2011. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

U ponedjeljak, 10. listopada 2011. godine održana je 23. redovna  sjednica Gradskog vijeća Grada Labina. Gradski vijećnici usvojili su Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofe i velikih nesreća za Grad Labin, dokument koji je obrazložio Boris Rogić, zapovjednik Civilne zaštite Grada Labina.

 

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Labin polazni je dokument za izradu Plana zaštite i spašavanja Grada Labina i Plana civilne zaštite te za osnivanje postrojbe civilne zaštite – postrojbe opće namjene koja se osniva kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja te za provođenje mjera civilne zaštite. Procjenom ugroženosti razrađuju se moguća ugrožavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća, potrebna sredstva za zaštitu i spašavanje te njihova spremnost za djelovanje u zaštiti i spašavanju. Pravna osnova za donošenje Procjene je članak 28. stavak 1. podstavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10).

 

Odlukom o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za izbor članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društva u kojima Grad Labin ima dionice ili udjele u vlasništvu, a slijedom Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine«, broj 26/11.) koji je stupio na snagu 10. ožujka 2011. godine određen je način provedbe javnog natječaja i uvjeta za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društva.

 

Odlukom se propisuju i dodatni uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za članove upravnih tijela i nadzornih odbora. Naime, opći uvjeti koji moraju ispunjavati članovi upravnih tijela i nadzornih odbora u svim trgovačkim društvima, te tko može biti član tih tijela utvrđeni su Zakonom o trgovačkim društvima (članak 239.).

 

Grad Labin ima poslovne udjele u sljedećim trgovačkim društvima:  KP 1. Maj d.o.o. Labin, Vodovod d.o.o. Labin, Labin stan d.o.o., Labin 2000 d.o.o., Zračna luka Pula d.o.o., IVS - Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. Buzet, IDA d.o.o. - Istarska razvojna agencija, Istarska autocesta d.o.o., Riviera Holding d. d. Pula i Uljanik d.d..

 

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Labina usvojili su i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. Na osnovu prijedloga o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi dostavljenog u srpnju 2011. godine od stane vlasnika ordinacija dentalne medicine, ordinacija opće medicine i dentalnih laboratorija, kojim se traži smanjenje koeficijenta namjene, izvršena je detaljna analiza Odluke o komunalnoj naknadi. Izmjenom Odluke o komunalnoj naknadi djelatnosti zdravstvenih usluga koje se obavljaju pri Domu zdravlja Labin po osnovi koncesije komunalna naknada obračunavati će se  koeficijentom namjene 3, a djelatnosti privatnih zdravstvenih usluga (ordinacije dentalne medicine, dentalni laboratoriji, ordinacije opće medicine i oftalmološke ordinacije) koeficijentom namjene 5.

 

Odlukom o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone te Odlukom o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi a sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 90/2011) koji je stupio na snagu 10. kolovoza 2011. Godine utvrđeno je da se  vlasnicima/investitorima zgrada izgrađenih bez akta kojima se odobrava građenje za svaku zonu utvrdi maksimalni iznos jedinične naknade predviđen odredbama Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru („Narodne novine“, broj 101/11.). te nadalje da se mogu ozakoniti ukupno tri etaže.

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina“ broj 04/09.) te Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina“ broj 21/10. - ciljane izmjene) donijete su radi usklađenja sa izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 90/11.) koje su ponovo uvele izmjene u postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja.

 

Vijećnici su donijeli i zaključke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta osnovnih škola na području Grada Labina i to Osnovne škole Matije Vlačića, „Ivo Lola Ribar“ i Liče Faraguna. Izmjenama i dopunama Statuta uređuje se broj članova Školskog odbora koji se od 9 smanjuje na 7, te izbor članova Školskog odbora iz redova učitelja i stručnih suradnika kao i iz redova roditelja. 

 

sjednica gradskog vijeca sjednica valter poropat boris rogic statut škole legalizacija