Službeno izvješće sa 18. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno izvješće sa 18. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

30.10.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Danas je održana 18. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina. Na samom početku sjednice održan je Aktualni sat na kojem su vijećnici postavljali pitanja Gradonačelniku te pročelnicima upravnih odjela gradske uprave.

Nakon Aktualnog sata sukladno predloženom dnevnom redu  vijećnicima je prezentirana Krajobrazna osnova južnog priobalja Grada Labina.  Studiju je prezentirala predstavnica izrađivača Oikon d. o. o. Instituta za primijenjenu ekologiju iz  Zagreba, Tena Birov. Stručna podloga pohvaljena je od strane svih vijećnika kao vrhunski dokument te se kao takva upućuje na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Sljedeće točke dnevnog reda uključivale su donošenje Odluke o donošenju  Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone Vinež – II faza, donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Trećih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike, donošenje Odluke o osnivanju Poslovne zone Ripenda Verbanci, donošenje Odluke o proglašenju najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina u Labinu (stambena zona Kature – 3 građevne čestice), donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra nekretnini k. č. 165/1 k. o. Rabac u naselju Rabac, donošenje Odluke o reklamiranju na području Grada Labina, donošenje Odluke o dopuni Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina, donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Labina, donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Trgovačkom društvu u većinskom vlasništvu Grada Labina 1. MAJ d.o.o. Labin koje su prihvaćene od strane vijećnika te Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarstvo Gradskog vijeća Grada Labina.

Sljedećih par točaka dnevnog reda odnosilo se na izmjene i dopune Proračuna Grada Labina pa su tako izglasane Druge izmjene i dopune Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2018. godinu, Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, Prve izmjene Programa jačanja gospodarstva za 2018. godinu, Prve izmjene i dopune Socijalnog programa Grada Labina za 2018. godinu, Prve izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2018. godinu te Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Labina za 2018. godinu.

Pod točkom donošenje Drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2018. godinu izglasane su izmjene kojima se sveukupni prihodi i primici proračuna sa prenesenim viškom iz prethodne godine po ovim izmjenama i dopunama planiraju u iznosu od 93.460.143 kuna. Analogno smanjenju planiranih prihoda proračuna predloženo je i smanjenje rashoda, te su sveukupni rashodi i izdaci proračuna po ovim Izmjenama i dopunama jednaki sveukupnim prihodima i primicima, tj.  planirani su u iznosu od 93.460.143,00 kuna.

Izglasane su i Druge Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu i Plan implementacije razvojnih programa za 2018. godinu te Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2018. godinu.

sjednica gradsko vijeće poslovna zona ripenda verbanci smeće prvi maj