Službeno izvješće s 21. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno izvješće s 21. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

29.11.2023. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Danas su gradski vijećnici u Polivalentnoj dvorani Gradske knjižnice Labin održali 21. redovnu sjednicu Gradskog vijeća.

Na samom početku sjednice se kao i inače održao Aktualni sat, na kojem su vijećnici postavljali pitanja Gradonačelniku, direktorima trgovačkih društava u suvlasništvu Grada i pročelnicima upravnih odjela Grada Labina.

Nakon aktualnog sata vijećnici su usvojili Dnevni red koji je ovoga puta imao ukupno 25 točaka. Vijećnici su usvojili Zapisnik s prošle sjednice te donijeli Zaključak o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Labina za razdoblje od 2024. do 2028. godine, Odluku o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Labin za 2024. godinu, Odluku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma za starije osobe Labin, Odluku o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalne naknade za druge namjene, Odluku o redu na pomorskom dobru, Odluku o lokalnim porezima Grada Labina, Odluku o izmjeni Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) kao i Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada Labina.

Gradski su vijećnici izglasali  Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 20223. godinu i projekciju za 2024. i 2025. godinu sa pripadajućim izmjenama i dopunama Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu, Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, Programa jačanja gospodarstva za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu, Socijalnog programa Grada Labina za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu, Programa promicanja kulture Grada Labina za 2023. godinu i projekciju za 2024. i 2025. godinu i  Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu kao i Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Labina za 2023. godinu.

Na današnjoj sjednici razmatran je i Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2024. te projekcije za 2025. i 2026. godinu.

Proračun za 2024. ovim nacrtom planiran je na 20.785.259,00 eura,  a vijećnici su raspravljali o svim njegovim programima. Rok za podnošenje amandmana je 6. prosinac u 15 sati.

proračun gradsko vijeće sjednica gradskog vijeća