Sjednica Poglavarstva: Općina Kršan bliža sportskoj dvorani

Sjednica Poglavarstva: Općina Kršan bliža sportskoj dvorani

26.11.2008. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Poglavarstvo je upoznato sa izvršenim pregledom i uočenim nedostacima na rekonstrukciji ceste Vozilići – Potpićan vezano uz postavljanje putokaza uz cestu, postolja za kontejnere, rješavanje oborinskih voda, izgradnju trotoara uz zgradu Doma zdravlja u Potpićnu. Načelnik je upoznao prisutne sa sastankom održanim s predstavnicima Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb vezano uz nastavak sanacije državne ceste na dionici od Vozilići prema Brseču. Na ovoj dionici izvode se radovi prema Brestovi. Proširenjem postojećeg kolnika trećom trakom nastojat će se izvesti i dio radova vezano uz postavljanje kanalizacijskih cijevi u Vozilićima i Plominu, a prema zahvatu u prostoru Kanalizacija Plomin – istočni dio i kanalizacija Vozilići – Stepčići. Osim navedenih radova, planirani su radovi na šetnici od Plomina do groblja Plomin, te radovi na novoj raskrsnici za Načinovići, a za što se prikuplja dokumentacija .

Načelnik je također upoznao prisutne sa sastankom održanim sa predstavnicima KP 1. Maj Labin d.o.o. Labin, a radi poduzimanja daljnjih koraka na sanaciji Bio diska u Potpićnu, Bio diska u Plominu, te prenio informaciju o novom načinu plaćanja naknade za odvoz smeća ovisno o broju članova domaćinstva, te o novom načinu prikupljanja i odvoza tzv. separiranog otpada.

Poglavarstvo je razmatralo Prijedlog Odluke o spomeničkoj renti Općine Kršan, te se upoznalo s popisom objekata na području Općine Kršan koji imaju utvrđeno svojstvo kulturnog dobra, a za što će se pokrenuti procedura upisa kulturnog dobra u Registar kulturnih dobara RH.

Radi izgradnje sportske dvorane u Potpićnu, a uslijed dugogodišnjih neriješenih imovinsko – pravnih odnosa, Poglavarstvo je donijelo odluku kojom će pozvati suvlasnike stanova u Potpićnu na k.č. 54/1 u k.o. Kršan (67 vlasnika) da u određenom roku daju suglasnost na Parcelacioni elaborat izrađen od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Branimira Fable iz Labina.

Poglavarstvo je odobrilo 8 zahtjeva za kupnju grobnih mjesta na području Općine Kršan.

Poglavarstvo je prihvatilo ponudu društva 1. MAJ LABIN d.o.o. Labin za čišćenje kanalizacijskog  sustava u Plomin Luci. Također je izdana suglasnost društvu Kany d.o.o. Pula  upravitelju zgrade – Lučke kapetanije u Plomin Luci za sanaciju terase – balkona zgrade uz obavezu ishodovanja suglasnosti konzervatora.

U Potpićnu je Poglavarstvo odobrilo 4 zahtjeva za produženje korištenja javne površine dosadašnjim korisnicima.

Poglavarstvo je prihvatilo ponudu tvrtke DE CONTE d.o.o. Labin za sanaciju dijela zgrade MO u Potpićnu, tj, sanaciju prostorija koje koristi Matični ured.

U svrhu pristupanja I. fazi radova uređenja javne površine u Potpićnu za koju će Općina  Kršan izdvojiti  do 70.000, 00 kn zatražit će se ponude od 3 ovlaštena izvođača sa područja Općine Kršan.

Na zahtjev građana i NK Plomin pristupit će se dogovorima sa izvođačima radova za  sječu  topola u Plomin Luci koje predstavljaju opasnost zbog mogućnosti urušavanja.

Poglavarstvo je prihvatilo Plan VODOVODA LABIN d.o.o. Labin za 2009. godinu kojim se planiraju radovi na području  Općine Kršan.

Poglavarstvo je također primilo na znanje informaciju o instaliranju Programa za vođenje očevidnika groblja kojim će se obuhvatit sva groblja na području Općine, te je donijelo odluku o nastavku snimanja groblja i to za groblje Kršan.

 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

Krsan.hr 

Poglavarstvo Općine Kršan Općina Kršan Plomin luka De Conte d.o.o matični ured Potpićan