Savjet mladih Grada Labina poziva na suradnju u kreiranju plana rada za 2014. godinu

Savjet mladih Grada Labina poziva na suradnju u kreiranju plana rada za 2014. godinu

28.10.2013. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Savjet mladih Grada Labina poziva sve mlade na suradnju u kreiranju plana Savjeta mladih grada Labina za 2014. godinu. Svi zainteresirani za sudjelovanje u projektima, planiranje projekata te aktivnosti mladih na području grada Labina mogu se javiti na e-mail  savjet.labin@gmail.com, gdje je potrebno ukratko navesti opis projekta ili aktivnosti, ciljeve koji se postižu provedbom predloženog projekta te okvirne troškove provedbe projekta. Rok za podnošenje prijedloga je 15. studeni 2013. godine, a svi predlagači projekata bit će pozvani na sjednicu Savjeta mladih gdje će se zajednički definirati prioritetni projekti u skladu s Nacionalnim programom djelovanja za mlade. Ovim pozivom Savjet mladih grada Labina pokazuje spremnost da u skladu sa svojim mogućnostima pomogne projekte mladih koji su od posebnog značaja, a mladi i udruge ih ne mogu same u cijelosti financirati i realizirati, te želju da pridonese promicanju, boljem razumijevanju i provedbi Nacionalnog programa djelovanja za mlade. U okviru svog djelokruga rada Savjet mladih raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade, predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih, predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja, izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih, donosi godišnji program rada, surađuje sa Gradskim vijećem mladih Grada Labina te obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

 

Jelena Batelić, PR

 

 

savjet mladih grada labina plan poziv