Otvoren FLAG natječaj za provedbu mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a

Otvoren FLAG natječaj za provedbu mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a

18.2.2023. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba dana 16. veljače 2023. godine objavljuje 11. FLAG natječaj odnosno 3. FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu  (u daljnjem tekstu: LRSR) 2014. – 2020. FLAG-a Alba.

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.2.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture u svrhu jačanja prepoznatljivosti FLAG-područja.

Područje FLAG-a Alba obuhvaća područje Grada Labina, te Općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedjelja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 109.862,32,00 EUR

Najviši iznos javne potpore po projektu: 105.000,00 EUR

Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.000,00 EUR


Prijavitelji mogu biti: Jedinice lokalne samouprave, pravne osobe u vlasništvu JLS-a, pravne osobe u pretežitom vlasništvu JLS-a, odgojno-obrazovne ustanove, turističke zajednice, udruge, javne ustanove, privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt u sektoru ribarstva i akvakulture, privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt izvan sektora ribarstva i akvakulture.


Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG natječaja su:


1.      Aktivnosti pripreme i provedbe društvenih, gastronomskih, kulturnih i natjecateljskih događanja u području ribarske/maritimne tradicije i baštine te u području održivog ribarstva i akvakulture

-          aktivnosti mogu uključivati održavanje manifestacija, festivala, fešti, sajmova, natjecanja,  regata, izložbi i drugo.

 

2.      Aktivnosti pripreme i provedbe edukacije o ribarskoj/maritimnoj tradiciji i baštini ili o održivom ribarstvu i akvakulturi 

-          aktivnosti mogu uključivati edukacije, radionice, stručne skupove, javna predstavljanja i sl. vezana uz temu ribarske/maritimne tradicije i baštine ili o održivom ribarstvu i akvakulturi

 

3.      Aktivnosti oživljavanja i očuvanja tradicijskih vrijednosti u području ribarske/maritimne tradicije i baštine

- aktivnosti mogu uključivati građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje  malih ribarskih i/ili maritimnih „muzeja“ i/ili tematskih i/ili edukativnih i/ili interpretacijskih/multimedijalnih centara i/ili tematskih ruta i/ili dječjih igrališta  i/ili info punktova i sl.

- aktivnosti restauracije predmeta/objekata/plovila i sl. vezanih uz lokalnu ribarsku/maritimnu baštinu

- digitalizacija u području ribarske/maritimne tradicije i baštine i/ili uvođenje inovativnih sustava interpretacije (IKT  rješenja)  i sl.,

- aktivnosti mogu uključivati izradu promotivnih i dokumentarnih filmova o ribarenju i tradiciji ribarstva na području, izradu knjiga, izrada slikovnica prilagođenih djeci predškolske i školske dobi, publikacija, brošura, vodiča i sl. radi diseminacije znanja, vještina, načina ponašanja i običaja

 

4.      Aktivnosti promidžbe i vidljivosti

-          Aktivnosti izrade audio/vizualnih materijala, dizajn logotipa projekta i/ili manifestacije i/ili događanja i sl., izrada i tisak promidžbenih materijala (pr. roll up, bannera, letci, brošure, prospekti, pehari, medalje, posteri, plakati i sl.), izrada aplikacija, softwera-a, programa i sl. u svrhu promidžbe i vidljivosti; troškovi medijskog oglašavanja i vidljivosti;  izrada web stranice, stranice na društvenim mrežama, i drugi troškovi povezani s promidžbom i vidljivošću.

 

Prijave projekata se podnose od dana 21.02.2023., a najkasnije do dana 24.03.2023 na adresu: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba, Rudarska 1, 52 220 Labin.

flag eu fondovi natječaj ribarska tradicija maritimna baština ribarstvo