Općina Raša: Obavijest i javni poziv poreznim obveznicima - porez na nekretnine

Općina Raša: Obavijest i javni poziv poreznim obveznicima - porez na nekretnine

7.6.2017. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/2016), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine propisano je da su jedinice lokalne samouprave (dakle i Općina Raša) dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine. 

Odredbe Zakona o lokalnim porezima koje se odnose na porez na nekretnine stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Porez na nekretnine zamjenjuje dosadašnju komunalnu naknadu, porez na kuće za odmor i spomeničku rentu.

Odredbom članka 59. Zakona propisano je da porezni obveznici mogu jedinicama lokalne samouprave dostaviti podatke iz članka 40. toga Zakona (tj. podatke o poreznom obvezniku i nekretnini) do 31. listopada 2017. godine, ali i da će jedinice lokalne samouprave pozvati poreznog obveznika da dostavi sve ili dio podataka ako njima ne raspolaže, odnosno ako se oni bitno razlikuju usporedbom podataka jedinica lokalne samouprave s podacima dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave. 

Za prikupljanje podataka i ustrojavanje i vođenje Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine Raša.

Stoga se pozivaju vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Raša (obveznici plaćanja komunalne naknade za stambeni, garažni i poslovni prostor,  zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta) da, radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine, dostave podatke o poreznim obveznicima i o nekretnini koristeći priloženi obrazac u što je moguće kraćem roku.
 
Ispunjeni i potpisani obrazac potrebno je dostaviti putem pošte na adresu: Općina Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, 52223 Raša, osobno u pisarnicu Općine ili na e-mail: suzana.mladen@rasa.hr 

Obrazac se ispunjava posebno za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu.

Zakonom je propisano da će se, ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, porezna obveza utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave s najvišim koeficijentima utvrđenima ovim Zakonom za stanje i dob.


Porezni obveznici se obavještavaju:
- da je predmet oporezivanja nekretnina,
- da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,
- da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,
- da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),
- da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je  od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,
- da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza i rokovi plaćanja (ukupni iznos poreza se utvrđuje u godišnjem iznosu). Rješenjem se ne dokazuje vlasništvo na nekretnini

Predmet oporezivanja su nekretnine (bez obzira jesu li legalizirane), i to:

- stambeni prostor – za trajno ili povremeno stanovanje;
- poslovni prostor;
- garažni prostor;
- drugi pomoćni prostor – (prostori koji nemaju svoju vlastitu samostalnu svrhu, već su prateći ili povezani sa stambenim, poslovnim ili garažnim prostorom, npr. zajedničke prostorije u zgradama, ljetne kuhinje, zimski vrtovi, prateći nužni prostori u poslovnim objektima, npr. prostori za skladište i sl.);
- ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori ali bez namjene, izgrađeni objekti koji još nisu privedeni određeno svrsi, zatvorene zgrade i roch-bau prostori);
- građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
- neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja – (izdan akt za gradnju, ruševina i započeta gradnja)

Dodatne informacije i upute možete zatražiti putem tel. 052 880 820, na e-mail: suzana.mladen@rasa.hr, ili osobno u općinskoj upravi.


OPĆINA RAŠA
Jedinstveni upravni odjel
 

općina raša porez na nekretnine nekretnine