Općina Raša: Izvještaj s 33. redovne sjednice Općinskog vijeća - jednglasno usvojen Urbanistički plan uređenja naselja Sveta Marina

Općina Raša: Izvještaj s 33. redovne sjednice Općinskog vijeća - jednglasno usvojen Urbanistički plan uređenja naselja Sveta Marina

27.12.2016. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općinsko vijeće Raše u srijedu, 21. prosinca 2016. godine, održalo je 33. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo svih 13 vijećnika.

Na sjednici su donijeti sljedeći akti.

Jedonglasno je donijeta Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Sveta Marina. Obuhvat Plana iznosi 26,94 ha. Mogućnosti daljnjeg razvoja proizlaze prvenstveno iz osigurane površine od 10,54 ha (neizgrađeno), uključivo prostor između građevinskog područja sjeveroistočnog i jugozapadnog dijela naselja (središnje polje iza plaže) površine 3,52 ha. Predviđena je gradnja u zonama stanovanja u pretežitoj tipologiji individualnih stambenih građevina i višestambenih građevina na manjem dijelu površine. Osim stanovanja, omogućava se gradnja javno – društvenih, poslovnih i ugostiteljsko – turističkih građevina unutar zona mješovite namjene (M1). Nadalje, u pogledu zadovoljenja potreba za određenim sadržajima javne namjene isti se smještavaju uz stanovanje unutar mješovitih (stambeno-poslovnih) zona. Poseban značaj daje se opremanju građevinskog zemljišta što obuhvaća  rekonstrukciju i proširenje postojećih infrastrukturnih mreža.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata na području Općine Raša za 2017. godine usvojen je jednoglasno. Za ostvarivanje ovog Programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.010.000,00 kuna, a osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2017. godine donijet je jednoglasno. Za ostvarivanje ovog Programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.073.000,00 kuna.

Jednoglasno je usvojen Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2017. godinu. Za ostvarivanje ovog Programa potrebna su sredstva u iznosu od 700.00,00 kuna.

Usvojen je Program javnih potreba u kulturi Općine Raša za 2017. godinu. Program je donijet jednoglasno. Za ostvarivanje ovog Programa potrebna su sredstva u iznosu od 1300.00,00 kuna.

Usvojen je Program javnih potreba u sportu Općine Raša za 2017. godinu. Program je donijet jednoglasno. Za ostvarivanje ovog Programa potrebna su sredstva u iznosu od 470.000,00 kuna.

Jednoglasno je usvojen Proračun Općine Raša za 2017. godinu s Projekcijom za 2018. i 2019. godinu. Proračunom za 2017. godinu. Planirano je ostvarenje prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 15.920.772,00 kuna, a koje se sastoji od prihoda poslovanja u iznosu od 14.600.772,00 kuna, prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.320.000,00 kuna i procijenjenog raspoloživog prihoda prethodne godine u iznosu od 1.500.000,00 kuna. Rashodi i izdaci planirani su Proračunom Općine Raša za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 17.420.772,00 kuna.

Jednoglasno je donijeta Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Raša za 2017. godinu.

Jednoglasno je donijeta Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Raša. Odluka je usklađena s Pravilnikom o unutarnjem redu JUO Općine Raša od 25. studenoga 2016. godine, u kojem je sadržano radno mjesto „Komunalno-prometni redar“ umjesto dosadašnjeg radnog mjesta „Komunalni redar“.

Donijeta je Odluka o prihvaćanju ponude i povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti nerazvrstanih cesta na području Općine Raša na temelju pisanog ugovora. Odluka je donijeta jednoglasno. Obavljanje navedene djelatnosti na temelju pisanog ugovora povjereno je tvrtki Cesta d.o.o. Pula.
 
 
 
 
 

općina raša raša urbanistički plan uređenja upu sveta marina