Objavljen Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Labina

Objavljen Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Labina

2.5.2012. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 23/07.), članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 9/09. i 9/10. – lektorirani tekst) i članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 16/07.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 26. travnja 2012. godine, objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Labina.

 

Savjet mladih Grada Labina broji 9 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. U Savjet mladih Grada Labina mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Grada Labina, u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života. Članove Savjeta mladih Grada Labina bira Gradsko vijeće na vrijeme od dvije godine.

 

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Labina imaju udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učeničko vijeće Srednje škole Mate Blažine, Gradsko vijeće mladih, studentski zborovi, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Grada Labina.

 

Ovim Javnim pozivom pozivaju se udruge mladih i ostale udruge koje se bave mladima, Gradsko vijeće mladih, učeničko vijeće srednje škole, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Grada Labina da dostave prijedloge kandidata u pisanom obliku u roku od petnaest (15) dana od dana objave Javnog poziva.

 

Po objavi utvrđene liste kandidata od strane Komisije za izbor i imenovanje, Gradsko vijeće Grada Labina dužno je u roku od narednih trideset (30) dana izabrati članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način da se zaokružuje redni broj ispred prezimena pojedinog kandidata na glasačkim listićima ovjerenim pečatom Gradskog vijeća.

 

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Labina dostavljaju se na adresu: Grad Labin, Upravni odjel za samoupravu i opće poslove, Titov trg 11, 52 220 Labin, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Labina“ u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva na Oglasnoj ploči Grada Labina, odnosno do utorka, 15. svibnja 2012. godine.

 

mladi savjet mladih grada labina kandidati