Objavljen Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacije „Božićna bajka u Labinu 2022.“

Objavljen Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacije „Božićna bajka u Labinu 2022.“

7.12.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektoriran tekst, 8/13., 3/16. i 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20., 1/21.), članka 5. Odluke o korištenju javnih površina na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 14/19.), Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacije „Božićna bajka  u Labinu 2022.“

 

1.    Lokacija 1.

-       namjena lokacije: ugostiteljska djelatnost,

-       lokacija se sastoji od: a - površine za postavu ugostiteljskog šanka i kuhinje (18,00 m2)

-       početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 8.100,00 kuna/1.075,05 eura[1]

-       korisnik je dužan pridržavati se odredba priloga II. poglavlja III. Uredbe (EZ) br.852/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrani i dr. pozitivnih propisa

Ostali uvjeti:

-       korisnik lokacije dobiva 18,00 m2 javne površine i priključak na el. instalaciju,

-       korisnik je dužan osigurati jelovnik sa minimalno 5 jela,

-       korisnik je dužan postaviti “Gazebo” dimenzija 5,0 x 5,0 m2 ili 2 x (3,0 x 3,0 m2) i pripadajući šank koji svojim izgledom mora udovoljavati standardima urbane opreme, te dostaviti fotoelaborat opreme koju će koristiti.

-       korisnik je dužan prigodno ukrasiti zakupljenu lokaciju o vlastitom trošku.

-       nije dozvoljeno postavljanje reklamnih tendi, bannera i suncobrana

-       korisnik je dužan osigurati dva suncobrana isključivo bijele ili natur boje za terasu,

-       korisnik je dužan u vrijeme trajanja manifestacije osigurati dvije večeri glazbe uživo( pop-rock cover izvođač ili duo)

-       korisnik je dužan osigurati minimalno: - 10 stolova, 40 sjedećih mjesta te 4 grijalice.

-       lokacija se dodjeljuje na korištenje u periodu od 16. do 24. prosinca 2022., a obvezno radno vrijeme za svaki dan manifestacije je od 17:00 do 22:00 sata.

 

2.    Lokacija 2.

-       namjena lokacije: ugostiteljska djelatnost ((dozvoljena je prodaja fritula i dr. vrsta uštipaka, palačinki I šećerne vate)

-       korisnik lokacije na korištenje dobiva priključak na el. instalaciju,

-       početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 1.800,00 kuna/238,90 eura1,

 

3.    Lokacija 3.

-       namjena lokacije: ugostiteljska i/ili trgovačka djelatnost,(dozvoljena prodaja craft piva isključivo domaće proizvodnje)

-       korisnik lokacije na korištenje dobiva priključak na el. instalaciju,

-       početni iznos naknade 1.800,00 kuna/238,90 eura1


4.    Lokacija 4.

-       namjena lokacije: ugostiteljska i/ili trgovačka djelatnost (dozvoljena prodaja vina, kuhanog vina)

-       korisnik lokacije na korištenje dobiva priključak na el. instalaciju,

-       početni iznos naknade 1.800,00 kuna/238,90 eura[2]

 Ostali uvjeti za lokacije 2,3,4.:

- nije dozvoljeno postavljanje reklamnih predmeta na kućice kao ni dodatnih naprava oko
  kućice.

- lokacija se dodjeljuje na korištenje u periodu od 16. do 24. prosinca 2022., a obvezno  radno vrijeme za svaki dan manifestacije je od 17:00 do 22:00 sata

- korisnik je dužan prigodno ukrasiti zakupljenu lokaciju,

- nije dozvoljeno postavljanje reklamnih tendi, bannera i suncobrana,

 Plan i raspored lokacija je određen grafičkim prikazom

DOSTAVA PONUDE:

           Ponuda se predaje u pisanom obliku, isključivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima, a podnosi se u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom "NE OTVARATI – ponuda za korištenje javne površine Božićna bajka u Labinu 2022"  adresiranu na Grad Labin, Titov trg 11, a unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja.

            Rok za predaju ponuda ističe 8 (osmi) dana od dana objave Poziva na Oglasnoj ploči Grada Labina, odnosno 14. prosinac u 14,00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.          

            U razmatranje će se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja će biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma.

            Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

grad labin javni poziv božična bajka u labinu 2022 štandovi ponuda natječaj