Objava javne rasprave – Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež – II faza

Objava javne rasprave – Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež – II faza

21.9.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine“ broj 153/13. i 65/17.), Odluke o izradi lzmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone Vinež — II faza (Službene novine Grada Labina broj 16/17.) Zaključka Gradonačelnika Grada Labina KLASA 022-05/18-01/2-291, URBROJ: 2144/01-01-18-1 od 10. rujna 2018. godine, nositelj izrade Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Grada Labina, objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež — II faza


1. Objavljuje se javna rasprava o PRIJEDLOGU IZMJENA | DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA POSLOVNE ZONE VINEŽ - Il FAZA (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

2. Prijedlog Plana kojeg je izradila tvrtka JURCON PROJEKT d.o.0. Zagreb utvrdio je Gradonačelnik Grada Labina zaključkom KLASA 022-05/18-01/2-291, URBROJ: 2144/01-01- 18-1 od 10. rujna 2018. godine.

3. Javna rasprava u trajanju od 8 dana odrzat će se u razdoblju od 21. rujna 2018. godine do 28. rujna 2018. godine.

4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid u ulaznom holu upravne zgrade Grada Labina, Titov trg 11 svakog radnog dana od 9 - 14 sati.

5. Prijedlog Plana bit ce objavljen na web stranici Grada Labina na adresi www.labin.hr .

6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u utorak 25. rujna 2018. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama Doma kulture Riko Milevoj Vinež.

7. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja ponovne javne rasprave do zaključno 28. rujna 2018. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to:

- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje

- davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja

- uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe neposredno u pisarnicu Grada Labina na adresi Titov trg 11 ili poštom na adresu: Grad Labin, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju, Titov trg 11, 52220 Labin.

8. Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitlivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi lzvješća o javnoj raspravi.


javna rasprava detaljni plan uređenja vinež javna rasprava poslovna zona vinež