Obavijesti iz Udruženja obrtnika Labin: HRT pristojba, postupanje s radnom knjižicom i načinu zaprimanja prigovora potrošača u ugotiteljstvu

Obavijesti iz Udruženja obrtnika Labin: HRT pristojba, postupanje s radnom knjižicom i načinu zaprimanja prigovora potrošača u ugotiteljstvu

11.7.2013. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Učestalo pristižu upiti naših članova obrtnika iz različitih županija  Hrvatske, s problemima na koje nailaze prilikom kontrole plaćanja HRT pristojbe.

Naime, obavještavaju nas da ih kontolori tijekom kontrole plaćanja pristojbe, zbog posjedovanja fiskalnih uređaja, zadužuju za plaćanje iste.

Napominjemo da isti obrtnici u svom prostoru ne koriste radio ili TV prijamnik već isključivo fiskalnu blagajnu koja je priključena internetskom vezom i koriste ih isključivo za osnovnu namjenu, a to je izdavanje računa u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji.

Stoga je Hrvatska obrtnička komora zatražila pojašnjenje od Hrvatske radiotelevizije u vezi postupanja kontrolora, kao i obveza obrtnika, kako bi se izbjegli nesporazumi na terenu i eventualni prekršajni postupci i kazne.

 

Od Hrvatske radiotelevizije dobili smo 7. lipnja 2013. sljedeći odgovor na naš upit:

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji u članku 34. st. 1. propisuje da svatko tko ima u vlasništvu ili posjedu radijski i televizijski prijamnik, odnosno drugi uređaj za prijam radijskog ili audiovizualnog programa na području Republike Hrvatske koje je pokriveno prijenosnim signalom, dužan je HRT-u plaćati mjesečnu pristojbu utvrđenu člankom 35. stavkom 2. ovog Zakona.

Članak 36.st. 2. propisuje da su osobe iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona oslobođene obveze plaćanja mjesečne pristojbe za druge uređaje za prijam radijskog ili audiovizualnog programa (računala, prijenosni komunikacijski uređaji i sl.) koji služe isključivo u svrhu obavljanja djelatnosti kao i nakladnici radija i televizije za prijamnike koji im isključivo služe za kontrolu vlastitog emitiranog programa.

Nadalje, djelatnici HRT-a (kontrolori) prilikom obavljanja kontrole moraju utvrditi da se računala, prijenosni komunikacijski uređaji i sl. ne koriste isključivo u svrhu obavljanja djelatnosti, odnosno utvrditi da se na predmetnim uređajima koristi radijski ili televizijski signal.

Znači, prijava prijamnika radi se isključivo samo ako se utvrdi da se koristi radijski ili televizijski signal.

 

Obzirom na nedavne Izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti NN 80/ 2013, prema kojima Knjiga žalbi više nije obvezna u ugostiteljstvu, obratite pažnju da trebate uputiti potrošače na način kako mogu podnijeti prigovor na proizvod ili uslugu.

 

 

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

/N.N. 79/07 i 125/07 te Izmjene i dopune Zakona 79/09 utvrđuju u članku 3.

 

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi znače:

 

„Potrošač" je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja,

 

„Trgovac"  je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje poslovne djelatnosti ili u okviru obavljanja djelatnosti slobodnog zanimanja,

 

(2) U smislu glave 6. dijela II. ovoga Zakona, trgovcem se smatra i osoba koja nastupa u ime ili za račun trgovca.

 

(3) U smislu dijela III. ovoga Zakona, pojedini izrazi znače:

 

„Proizvod" je svaka roba ili usluga, uključujući nekretnine, prava i obveze,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ø    To znači da je svaki obrtnik ujedno i „trgovac" u smislu ovog Zakona, jer svaki obrtnik sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje poslovne djelatnosti.

Tako širokim zakonskim tumačenjem svi obrtnici smatraju se „trgovcima" od frizera, kozmetičara, postolara, auto servisera, zlatara, urara, plino instalatera, vodoinstalatera, ugostitelja, prijevoznika, taxista i sl. 

 

Ø    Isto tako, pod pojmom «trgovca» u smislu ovog zakona smatraju se i osobe koje nastupaju u ime ili za račun „trgovca". Pod time podrazumijevamo obrtnike koji za druge fizičke ili pravne osobe zaključuju pravne poslove o prodaji proizvoda i usluga / posredovanje nekretnina, financijskom inženjering, komisionoj prodaji, računovodstvenom servisu i sl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 U članku 8. istog Zakona utvrđene su obveze «trgovca» odnosno svih obrtnika

 

(1) Svaki trgovac je dužan potrošačima omogućiti podnošenje pisanih prigovora, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte, te je na njih dužan odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

 

(2)Trgovac je dužan u prodajnom prostoru vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora iz st. 1 ovog članka.

 

(3)Svaki trgovac, dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora potrošača iz stavka 1. ovoga članka najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ø  Iz priloženog zaključujemo da umjesto „knjige žalbe" koja je prije morala biti vidno istaknuta i u koje je potrošač unosio eventualne pritužbe, po novom Zakonu, treba istaknuti vidljivu obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora. U njoj treba točno napisati da li će se pisani prigovor podnositi pisanjem u npr. „Knjigu žalbe" , knjigu prigovora, i sl., u poslovnom prostoru, ili će se moći uputiti putem pošte, telefaksa ili e-pošte na Vašu mail adresu, te da će se na prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od primitka istog.

 

Ø  Pored ove obveze tu je i obveza čuvanja pisane evidencije prigovora najmanje godinu dana od primitka prigovora.

 

Ø  Zakon ne navodi formu pisanih evidencija , već je to ostavljeno na izbor samom trgovcu /obrtniku, stoga možete nastaviti koristiti „Knjige žalbe" kao sredstvo zaprimanja i pohrane pisanih prigovora.

 

(Prema nedavno objavljenim Izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti NN 80/ 2013 Knjiga žalbe više nije obvezna u ugostiteljstvu. Međutim, možete je opcionalno upotrijebiti kao mjesto gdje će prema Zakonu o zaštiti potrošača, kupac moći upisati svoje prigovore.)

 

KAZNE 

  

Ø  U članku 144. u stavki 1, podstavak 9, i stavki 3 (u donjem tekstu podebljano) utvrđena je kaznena odgovornost za «trgovce» /obrtnike/ koji ne postupe sukladno članku 8. ovog Zakona u iznosu od 5.000 - 15.000 kn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 144.

.........................

- postupi suprotno odredbama članka 8.,

.........................

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

U nastavku pogledajte primjer obavijesti koju trebate imati izloženu na vidljivom mjestu u svom poslovnom prostoru:

Primjer :

  

 

O B A V I J E S T

 

Sukladno članku 8., st. 2 Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07 i 125/07 - isp., 79/09 i 89/09 - isp.) obavještavamo potrošače da prigovore na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na:

 

Adresa: .....................................................................................................

ili

E-mail:.......................................................................................................

ili

Telefax broj:................................................................................................

ili

podnijeti osobno u našem poslovnom prostoru

  

Odgovor na Vaš prigovor dobiti ćete u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

 

Potrošač:

 

Ime i prezime: ............................................................................................

 

Adresa za dostavu odgovora: ........................................................................

 

 

U nastavku dostavljamo informaciju o postupanju s radnom knjižicom radnika od 1. srpnja 2013. godine.

 

Međutim, navedeno se ne odnosi na obrtnike kao samostalne obveznike uplate doprinosa, time da je na osobni zahtjev obrtnika (kao i bilo kojeg samostalnog obveznika doprinosa)  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dužan vratiti radnu knjižicu.

 

 

Obzirom da je Republika Hrvatska s danom 1. srpnja 2013. godine postala punopravnom članicom Europske unije, tim danom prestaju vrijediti odredbe o radnoj knjižici te se mijenja i način evidentiranja podataka o radu.

 

Zbog prestanka važenja radne knjižice kao javne isprave, propisana je obveza poslodavca da najkasnije do 1. listopada 2013. godine radniku vrati radnu knjižicu. Međutim, prije samog postupka provedbe povrata radne knjižice, poslodavac je dužan u radnoj knjižici radnika precrtati sve prazne rubrike uz potpis i pečat te isto evidentirati u rubriku "Bilješke".

 

Radna knjižica se ne zaključuje s danom povratka iste radniku, nego se ostavlja otvoren staž kod zadnjega poslodavca.

 

U bilješku treba upisati sljedeći tekst:

 

 

Temeljem odredbe čl. 299. Zakona o radu (Narodne novine, br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13.) prije samog postupka provedbe povrata radne knjižice radniku, u radnoj knjižici precrtane su sve nepopunjene rubrike.

 

Pečat:                                                                                                            Potpis:

 

 

Ako nakon 1. srpnja 2013. godine, a prije vraćanja radne knjižice prestane ugovor o radu, tada se više ne upisuje prestanak rada u radnu knjižicu jer je ona kao javna isprava prestala važiti, ali se navedenom radniku, kao i ostalim radnicima koji nastavljaju radni odnos, treba precrtati prazne rubrike i staviti prethodno navedena napomena.

 

Radnici trebaju potpisati preuzimanje radne knjižice.

  

Radne knjižice, koje poslodavac nije u mogućnosti vratiti radnicima, dužan je dostaviti područnom uredu HZMO-a, prema mjestu prebivališta radnika, a ako je prebivalište radnika nepoznato, središnjoj službi tijela nadležnog za vođenje podataka o osiguranicima. Međutim, radne knjižice potrebno je osobno odnijeti, stoga sugeriramo da poslodavac napravi popis knjižica koje se vraćaju i da HZMO potvrdi primitak.

 

Radnom knjižicom vraćenom radniku, radnik se može koristiti u svrhu dokazivanja u postupcima utvrđivanja prava iz mirovinskog, zdravstvenog osiguranja i osiguranja u slučaju nezaposlenosti. U slučaju da je radniku kod prethodnog poslodavca radni odnos prestao nakon 1. srpnja 2013., taj podatak neće biti upisan u radnoj knjižici, a novom poslodavcu može biti važan zbog, primjerice, utvrđivanja radnog staža, dodatka na plaću, ili utvrđivanja je li radnik kod prethodnog poslodavca ostvario pravo na puni ili razmjeran dio godišnjeg odmora. Tada novi poslodavac treba tražiti od radnika potvrdu prethodnog poslodavca o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa.

 

Naime, svi su poslodavci dužni prema odredbi čl. 124. Zakona o radu u roku od 15 dana od dana prestanka radnog odnosa radniku vratiti sve isprave i primjerak odjave s obveznog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te mu izdati potvrdu o vrsti poslova koje je obavljao i trajanju radnog odnosa. U potvrdi o zaposlenju, osim podataka o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, poslodavac ne smije naznačiti nešto što bi radniku otežalo sklapanje novog ugovora o radu.

 

Propuštanje izdavanja potvrde, odnosno izdavanje potvrde protivno odredbi čl. 294. st. 1. Zakona o radu sankcionirano je kao najteži prekršaj poslodavca, za koji je propisana novčana kazna od 61.000,00 do 100.000,00 kn.

 

 

PR

 

 

udruženje obrtnika labin uo labin gospodarstvo zakon o radu hrt pristojba fiskalizacija