Natječaj za imenovanje Pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte

Natječaj za imenovanje Pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte

23.8.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.– u nastavku teksta ZSN), Gradonačelnik Grada Labina, raspisuje NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ce:

Pročelnik/ca Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte - (1 izvršitelj – m/ž),  na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Posebni uvjeti:


-       Magistar struke ili stručni specijalist društveno humanističkog smjera
-       najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-       organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
-       položen državni stručni ispit
-       položen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave – važeći certifikat u području javne nabave
-       poznavanje rada na računalu
-       poznavanje engleskog i još jednog svjetskog jezika

Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.) stručne uvjete  ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisane odredbama članka 12. ZSN. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “Natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte” u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se provesti izbor te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju natječaja.

Cjelokupni tekst natječaja te opis poslova i podatke o plaći preuzmite u prilogu.


pročelnik eu projekti natječaj rad radni odnos