Natječaj za imenovanje Pročelnika/ce

Natječaj za imenovanje Pročelnika/ce

7.12.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.– u nastavku teksta ZSN), Gradonačelnik Grada Labina, raspisuje NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ce

Pročelnik/ca Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove - (1 izvršitelj – m/ž),  na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Posebni uvjeti: 

 • Magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog i još jednog svjetskog jezika

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice, a ukoliko podnositelj ne posjeduje niti jednu od tih isprava, može priložiti domovnicu)
 3. dokaz o stručnoj spremi  i struci (preslika diplome ili svjedodžbe)
 4. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat ima položen državni stručni ispit
 5. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 6. dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument- preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke  u trajanju od najmanje pet (5) godina koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 3 mjeseca računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama)
 8. dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava koju nije potrebno ovjeravati)
 9. dokaz o poznavanju engleskog jezika i još jednog svjetskog jezika (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava koju nije potrebno ovjeravati)
 10. vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Prijave na natječaj podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “Natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove” u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Cjelokupni tekst Natječaja te opis poslova i podatke o plaći preuzmite u prilogu. 

pročelnik natječaj grad labin posao pravnik