NA PODRUČJU PIĆNA VEĆE EMISIJE PRIZEMNOG OZONA KOJI JE ŠTETAN ZA LJUDSKO ZDRAVLJE

NA PODRUČJU PIĆNA VEĆE EMISIJE PRIZEMNOG OZONA KOJI JE ŠTETAN ZA LJUDSKO ZDRAVLJE

22.10.2021. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Crna kronika

Unatrag nekoliko dana, na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća Pićna, između ostalog, usvojene su i predložene mjere za smanjivanje razina prizemnog ozona čije su emisije bile prekoračene, a što je prošle godine utvrdio inspekcijski nadzor. O čemu se zapravo radi, pojasnio nam je općinski načelnik Dean Močinić.

Ozon sastavni dio smoga

Valja reći da se na području Istarske županije koncentracija ozona prati na pet mjernih postaja od kojih se jedna nalazi na području Općine Pićan. Riječ je o automatskoj mjernoj postaji Sveta Katarina koja je dio lokalne mreže za praćenje kvalitete zraka, odnosno dio mjerne mreže TE Plomin. Stručna institucija koja je odgovorna za postaju je Zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Pokazatelji onečišćenja zraka čije koncentracije se mjere na mjernoj postaji Sveta Katarina su sumporov dioksid, dušikov dioksid i ozon. Za razliku od ozona u ozonskom omotaču, koji je neophodan za život na Zemlji, ozon pri tlu je nepoželjan.

Ozon koji nastaje u nižim slojevima atmosfere ili takozvani troposferski ozon sastavni je dio gradskoga smoga. Troposferski je ozon u neposrednom dodiru sa živim organizmima. Lako reagira s drugim molekulama, oštećuje površinsko tkivo biljaka i životinja pa štetno djeluje na ljudsko zdravlje, prvenstveno na dišne organe, biljne usjeve i šume. Zbog sve većeg prometa, količina ozona u troposferi u stalnom je porastu. Godišnjim izvještajem o praćenju kvalitete zraka na području Istarske županije za 2019. godinu, koji je izradio Zavod za javno zdravstvo Istarske županije u travnju 2020. godine, utvrđeno je da je na mjernoj postaji Sveta Katarina zabilježeno prekoračenje najviše dnevne osmosatne srednje vrijednosti prizemnog ozona od 120 µg/m3 dvadeset osam (28) puta tijekom 2019. godine, te je prekoračena dugoročna ciljna vrijednost za prizemni ozon u odnosu na vrijednosti za zaštitu zdravlja ljudi i zaštitu vegetacije. Slijedom navedenog, kvaliteta zraka je kategorizirana kao zrak II kategorije. Stoga je u općini Pićan proveden inspekcijski nadzor čiji je predmet izrada i provedba mjera za smanjivanje razina prizemnog ozona te protokola postupanja u slučaju prelaska praga obavješćivanja i praga upozorenja za prizemni ozon.

Propisani protokol i mjere


S obzirom na utvrđenu prekoračenu razinu ciljne vrijednosti za prizemni ozon, sukladno Zakonu o zaštiti zraka, nužno je provoditi mjere za smanjivanje onečišćenosti zraka definirane programom kontrole onečišćenja zraka, odnosno donijeti mjere za smanjivanje razina prizemnog ozona.

- Iako nisam stručan u ovom području, znam da je prizemni ozon štetan i da je posljedica izgaranja fosilnih goriva te može biti posljedica poslovanja gospodarskih subjekata u našem okruženju. Podaci iz godišnjih izvještaja o praćenju kvalitete zraka koji se odnose na područje Općine Pićan su svakako zabrinjavajući i općina je ispunila sve zakonske obveze sukladno kojima se propisuje protokol u slučaju prekoračenja pragova i mjere kojima se može utjecati na razine prizemnog ozona, doduše u ovom pogledu ovlasti Općine su minimalne. Reagirat ćemo po dobivenim informacijama o prekoračenju pragova te ćemo po saznanju obavješćivati javnost putem medija, mrežnih stranica i društvenih mreža. Svakako postoje koraci koje mi kao lokalna samouprava možemo poduzeti, kao i stanovništvo, kako bismo bili korak bliže k postizanju ciljeva u poboljšanju zaštite okoliša na našem području, ali ključne postupke moraju poduzeti gospodarski subjekti koji svojim radom najviše utječu na kvalitetu zraka, kaže Močinić te ističe da bi ti gospodarski subjekti mogli biti TE Plomin i Rockwool što treba i stručno dokazati, kaže načelnik.

Ključ u edukaciji i informiranju

Općinsko vijeće Pićna je u skladu sa svojim ovlastima i temeljem uputa Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na sjednici održanoj 18. listopada usvojilo mjere za smanjivanje razina prizemnog ozona. Te mjere obuhvaćaju informiranje i edukaciju javnosti kao jedan od ključnih elemenata u rješavanju problema onečišćenja zraka i smanjenju njegovih štetnih učinaka: informiranje javnosti o kvaliteti zraka i edukacije građana, mjere usmjerene na smanjenje emisija iz prometa, razvijanje infrastrukture za alternativna goriva, ozelenjivanje površina uz prometnice, smanjenje emisija onečišćujućih tvari iz necestovnih vozila i strojeva te promicanje ekovožnje.

Mjere iz područja prostornog planiranja i uređenja su provođenje mjera povećanja energetske učinkovitosti i uporabe obnovljivih izvora energije, povećanje udjela obnovljivih izvora energije te provođenje mjera unapređenja sustava gospodarenja otpadom. Nadalje, uvidom u rezultate praćenja kvalitete zraka za postaju Sv. Katarina, utvrđena su prekoračenja praga upozorenja i praga obavješćivanja za prizemni ozon te je shodno tome potrebno definirati protokol postupanja u tim slučajevima prelaska praga na području Općine Pićan, što je i učinjeno. Stoga je općinski načelnik donio i protokol koji propisuje posebne mjere zaštite zdravlja ljudi i okoliša koje se poduzimaju prilikom pojave prekoračenja pragova upozorenja i praga obavješćivanja, te način obavješćivanja i upozoravanja javnosti.


Branko Biočić


FOTO: LC Labin.com
općina pićan ekologija rockwool onečišćenje zrakla dean močinić prizemni ozon ozon te plomin tep c zdravlje štetnost