More je u Plominskom zaljevu zadovoljavajuće kakvoće, svugdje drugdje izvrsne

More je u Plominskom zaljevu zadovoljavajuće kakvoće, svugdje drugdje izvrsne

7.6.2010. // Istarska županija // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Sa sezonom kupanja započela je i provedba Programa praćenje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji od Savudrije do Brestove. U periodu od 28. svibnja do 1. lipnja uzorkovano je 202 uzorka.

Temperatura mora kretala se od 18,7ºC do 22,2 ºC. U 199 uzoraka zabilježeno je more izvrsne kakvoće što iznosi 98,51% od ukupnog broja uzoraka.

Na jednoj mjernoj točki, ili u 0,50% uzoraka, zabilježeno je more dobre kakvoće. Na dvije mjerne točke, ili u 0,99% uzoraka more je ocijenjeno kao zadovoljavajuće. Zadovoljavajuća kakvoća mora zabilježena je u Plominskom zaljevu u Općini Kršan (La26 – Dražine zapad i La27 – Dražine istok).

Uredbom, usklađenoj s europskim normama, se propisuju standardi kakvoće mora za kupanje na morskoj plaži, granične vrijednosti mikrobioloških pokazatelja kao i druge značajke mora. U skladu s uredbom u uzorcima mora se određuju crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

Na temelju rezultata mikrobioloških pokazatelja određuje se pojedinačna, godišnja i konačna ocjena mora za kupanje.

More za kupanje pratiti će se ove godine na 202 mjerne točke. Brojčano je to na razini prošle godine s time da su se mjerna mjesta promijenila a dodate su tri nove mjerne točke i to dvije na području Grada Vodnjana i jedna na području Općine Barban.

Broj izraslih kolonija crijevnih enterokoka u 100 ml morske vode za more izvrsne kakvoće mora biti manji od 60, za dobro od 61 do 100 i za zadovoljavajuću kakvoću od 101 do 200, a broj izraslih kolonija E. coli za more izvrsne kakvoće mora biti manji od 100, dobro od 101 do 200 i zadovoljavajuće od 201 do 300. U odnosu na raniju Uredbu granične vrijednosti su više jer zadovoljavaju sigurnosne kriterije kakvoće vode namijenjeno kupanju, sportu i rekreaciji.

Prema kalendaru uzorkovanja, Zavod za javno zdravstvo je prvo uzorkovanje mora u ovoj godini proveo u periodu od 18. do 20. svibnja.

Temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja more izvrsne kakvoće zabilježeno je na 196 mjernih točaka ili u 97,03% uzoraka. Na četiri mjerne točke, ili u 1,98% uzoraka zabilježeno je more dobro za kupanje sport i rekreaciju dok je na dvije mjerne točke ili u 0,99% uzoraka zabilježeno more III. vrste ili more zadovoljavajuće kakvoće. More zadovoljavajuće kakvoće zabilježeno je na području Općine Medulin i to na mjernom mjestu Pu36 – Banjole, Centener šumica i Pu37 – AC Stupice, južno od poluotoka.

U prvom i drugom uzorkovanju nije zabilježeno more nezadovoljavajuće kakvoće ili more IV. vrste obilježeno na kartografskom prikazu kružićem crvene boje.

 

Foto: arhiva Glasa Istre /istarska kopakabana (plaža u Plomin luci)

Kakvoća mora

 

 

 

kakvoća mora more kupanje mjerenje kakvoće mora plominski zaljev plaža općina kršan