LAG Istočna Istra | Raspisan natječaj za Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima | na raspolaganju više od pola milijuna kuna

LAG Istočna Istra | Raspisan natječaj za Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima | na raspolaganju više od pola milijuna kuna

17.5.2019. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Dana 17.svibnja 2019. godine LAG „Istočna Istra“ objavljuje 3. LAG Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.2. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (u daljnjem tekstu: tip operacije 1.1.2.) sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Istočna Istra“ za razdoblje 2014.-2020.

 

Predmet: Povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Istočna Istra“.

 

Svrha: Povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje, kako za primarne poljoprivredne proizvođače, tako i za one kojima je prerada poljoprivrednih proizvoda isključiva djelatnost. Ovaj tip operacije će pridonijeti i povećanju konkurentnosti hrvatskih proizvoda i rastu zapošljavanja u ruralnom području te omogućiti modernizaciju postojećih prerađivačkih kapaciteta. 

 

Raspoloživa sredstva: 688.601,60 HRK.

 

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. 

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 46.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore po projektu iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

 

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 04. lipnja 2019. godine, a najkasnije do 8. srpnja 2019. godine

 

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održati će se edukacija dana 29.svibnja 2019. godine u 12:00 sati u vijećnici Općine Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan.

 

 

Napomena: NE OTVARATI: Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.2. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – M 1.1.2.-3/19  

Rudarska 1, 52220 Labin

 LAG “Istočna Istra“

 

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od
04. lipnja 2019. godine, a najkasnije do 8. srpnja 2019. godine na adresu:

 • troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova,
 • troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova i
 • troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja
 • troškova navedenih u točkama a) i b) i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

Prihvatljivi opći troškovi:
A. Troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
B. Troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

 • Kupnja ili razvoj računalnih programa
 • Kupnja prava na patente ili licence
 • Zaštita autorskih prava
 • Registracija i održavanje žigova
 • Ostali nematerijalni troškovi povezani s ulaganjem

Prihvatljivi nematerijalni troškovi:


D. Prilagodba novouvedenim standardima sukladno članku 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

 

C. Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja prijave projekta, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine

 

B. Kupnja gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme

 1. objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko
 2. objekata za klanje, rasijecanje, hlađenje, preradu (mesa, jaja) i pripadajuće skladištenje s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 3. centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 4. objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje
 5. objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 6. objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja te njihovih ostataka s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 7. objekata za preradu, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 8. objekata za preradu ostalih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 9. ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade
 10. objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 11. objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom i
 12. laboratorija za vlastite potrebe nositelja projekta koji su u funkciji djelatnosti prerade

Prihvatljivi materijalni troškovi:
A. Ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje:

 

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose). 

 

Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje. Iznimno, početnici i proizvođačke organizacije moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja prijave projekta. Najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji nositelj projekta mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore. 

 

U trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu objekt koji je predmet ulaganja mora biti registriran za preradu u odgovarajućim registrima/upisnicima. 

 

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru prije objave Natječaja, uključujući početnike  
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima koje vode ministarstva propisana Pravilnikom o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom
 • proizvođačka organizacija priznata sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

Prihvatljivost projekta (Tko može sudjelovati?)


Mole se zainteresirani prijavitelji na LAG Natječaj da se odazovu istima, kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.


OBRASCI OVDJE


Foto: Pixabay

lag lag istočna istra eu fondovi poljoprivreda poslovanje