Labinska Srednja škola - ustanova za strukovno obrazovanje s potencijalom i najvećom razinom spremnosti za imenovanje Regionalnim centrom kompetentnosti

Labinska Srednja škola - ustanova za strukovno obrazovanje s potencijalom i najvećom razinom spremnosti za imenovanje Regionalnim centrom kompetentnosti

20.6.2018. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o donošenju Mreže regionalnih centara kompetentnosti za čije je opremanje osiguralo milijardu kuna iz EU fondova. Misao vodilja je da se neke od postojećih strukovnih škola imenuju Regionalnim centrima kompetentnosti (dalje u tekstu: RCK) koji će predstavljati mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima će se provoditi programi redovitoga strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja, kao i drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja. Planirano je osnovati do 25 regionalnih centara kompetentnosti diljem Hrvatske poštujući pri tome područnu zastupljenost, ravnomjerni regionalni razvoj, potrebne prostorne, materijalne i kadrovske uvjete kao i potrebu za optimalni broj centara s obzirom na broj polaznika, ustanova za strukovno obrazovanje te potrebe tržište rada.


U ovoj fazi, imenovanje RCK-a bilo je usmjereno na sektore turizma i ugostiteljstva, strojarstva, elektrotehnike, informacijskih i komunikacijskih tehnologija, poljoprivrede i zdravstva uzimajući u obzir nacionalne/regionalne prioritete i potrebe tržišta rada. Strukovne škole grupirane su u 5 regija pri čemu je Istarska županija pridružena Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj, Karlovačkoj i Zadarskoj županiji. Odlukom je definirano da se za RCK predlažu ustanove za strukovno obrazovanje s izrazitim potencijalom, koji se procjenjuje temeljem definiranih parametara. Nakon provedenog bodovanja, u navedenoj regiji, Srednja škola Mate Blažine Labin visoko je pozicionirana u obrazovnom (pod)sektoru Elektrotehnike. Stoga je Istarska županija kao osnivač odlučila predložiti našu školu za RCK, nakon čega je izrađen razvojni plan za petogodišnje razdoblje.  Plan se temelji na jačanju suradnje s dionicima gospodarskog sektora, ali i obrazovnim ustanovama, visokim učilištima, institutima, znanstvenim centrima izvrsnosti i međunarodnim centrima, što je potkrijepljeno zaključenim ugovorima o poslovnoj suradnji.


Suradnja će se realizirati kroz korištenje svih resursa RCK-a za potrebe strukovno-teorijske nastave i učenja temeljenog na radu, kroz kontinuirano profesionalno usavršavanje nastavnika, uvođenje novih tehnologija u nastavni proces, kontinuiranu modernizaciju strukovnih kurikuluma sukladno potrebama tržišta rada poštujući pri tome metodologiju HKO-a, zajedničku projektnu djelatnost, promidžbene aktivnosti, provedbu raznih seminara i stručnih skupova i slično.


Obrazovanje koje će se provoditi u RCK-i bit će usmjereno na učenike, studente, odrasle polaznike, nastavnike i mentore kod poslodavaca, zaposlene i nezaposlene kojima će se omogućiti stjecanje dodatnih kompetencija te na osobe s invaliditetom i učenike s teškoćama u posebno prilagođenim programima s ciljem njihova socijalnog uključivanja. Temeljna obilježja RCK-a su inovativni modeli učenja, izvrsnost nastavnika, predavača i mentora kod poslodavaca te visokokvalitetna infrastruktura, konstruktivna i kreativna suradnja sa socijalnim partnerima, javnim sektorom te gospodarskim subjektima i drugim zainteresiranim institucijama šire zajednice. Škola se posebno fokusirala na područje elektroenergetike obzirom na dugogodišnju tradiciju usmjerenosti lokalnog gospodarstva u tom području, te desetljeća pripremanja i obrazovanja kadrova koja su pratila promjene tehnologije dokaz su spremnosti na preuzimanje odgovornosti za unaprjeđenje postojećih programa i uvođenje novih kurikuluma kroz učenje temeljeno na radu.


RCK-i su sa svojim resursima izvrsna prilika za unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja u cijeloj regiji te daju priliku svim učenicima da steknu kompetencije sukladno potrebama tržišta rada, ali i nastavak obrazovanja. Regionalni centar kompetentnosti (RCK) za strukovno obrazovanje i osposobljavanje pri SŠMB-u mjesto je izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u obrazovnom (pod)sektoru Elektrotehnika. Sinergija obrazovanja i tržišta rada (koja ima za cilj osposobiti učenike i polaznike kao ključne za poslovni proces pojedinog gospodarskog subjekta), dugogodišnja tradicija usmjerenosti lokalnog gospodarstva na područje elektroenergetike te desetljeća pripremanja i obrazovanja kadrova (koja su pratila promjene tehnologije za potrebe TE Plomin) dokaz su naše spremnosti na preuzimanje odgovornosti za unaprjeđenje postojećih programa i uvođenje novih kurikuluma kroz učenje temeljeno na radu.
Temeljna obilježja RCK  jesu inovativne metode poučavanja i inovativni modeli učenja, učenje temeljeno na radu za učinkovitije uključivanje polaznika na tržište rada, prihvaćanje potreba polaznika s teškoćama i drugih ranjivih skupina, omogućena vertikalna prohodnost za nastavak obrazovanja, izvrsnost nastavnika, visokokvalitetna infrastruktura, konstruktivna i kreativna suradnja sa socijalnim partnerima, javnim sektorom, gospodarskim subjektima, visokim učilištima i drugim zainteresiranim institucijama šire zajednice.


Mogućnosti koje će RCK osiguravati korisnicima- za potrebe uspostave RCK-a, Škola i Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin (Partnerska škola) u mogućnosti su ponuditi dionicima RCK-a proširene sadržaje i specijalizirane kapacitete
- u četverogodišnjem programu nudimo zanimanje elektrotehničar, a u trogodišnjim programa zanimanje elektromehaničar, a prema potrebi i dodatna zanimanja: elektroinstalater, elektroničar, elektromonter, monter za fotonaponske sustave.
- cilj nam je ostvariti zapošljivost nudeći programe obrazovanja odraslih za stjecanje kvalifikacije (u tijeku je reverifikacija postojećih odobrenja) uz  naglasak na osposobljavanje i usavršavanje u elektroenergetici,
- programima osposobljavanja polaznici stječu znanja i vještina potrebne za obavljanje jednostavnijih poslova (monter optičkih kabela, monter klimatizacijskih sustava, monter alarmnih sustava, monter audio i video opreme, monter rasvjetnih tijela) dok će se usavršavanje provoditi kroz nekoliko modula koji predstavljaju nadogradnju ranije stečenih znanja i vještina u elektroenergetici uz nužnu dvostranu suradnju s gospodarskim sektorom.
- osim zainteresiranih sudionika iz lokalne zajednice (i šire), prednost nam je mogućnost organizacije mobilnosti i ljetnih škola za različite uzraste i skupine polaznika: vrtićka djeca, učenici osnovnih i srednjih škola, studenti, nezaposleni, osobe s teškoćama, umirovljenici te ostali zainteresirani,
- RCK će se profilirati kao Edukacijski centar elektroenergetike za kontinuirani profesionalni razvoj nastavnog osoblja, profesora koji dolaze sa stručnih studija te mentora iz realnog sektora,
- u cilju osiguranja dostupnosti obrazovanja svima pod jednakim uvjetima, u skladu s njihovim sposobnostima, RCK otvara prostor uslugama za polaznike s teškoćama i osobe s invaliditetom.


Suradnja RCK-a s gospodarskim sektorom, ustanovama i drugim institucijamaUsmjerenošću aktivnosti RCK-a na tržište rada povećat će se interes gospodarskih subjekata, što će doprinijeti daljnjem razvoju strukovnog obrazovanja, posebice uvođenju novih programa koji imaju uporište u realnom sektoru te napretku gospodarstva. Već sada su zaključeni brojni Ugovori o poslovnoj suradnji s njima.
RCK osigurava kontinuirani profesionalni razvoj mentora kod poslodavaca (stjecanje pedagoških kompetencija), a gospodarski subjekti osiguravaju materijalne uvjete RCK-a (nabava nove opreme u skladu s potrebama gospodarstva, te je na taj način moguće osposobiti/usavršiti/obrazovati konkurentne polaznike ovisno o realnim potrebama,
Pojedini gospodarski subjekti pokazuju interes za stipendiranje učenika koji obavljaju praktičnu nastavu kod njih, a osim toga imamo iskustvo gdje su ponudili sufinanciranje nastavka obrazovanja učenika na visokim učilištima,
Zaključena je poslovna suradnje i s Visokom tehničko-poslovnom školom s p.j. - Politehnikom Pula i Tehničkim fakultetom Rijeka koji su važan čimbenik visokoškolskog obrazovanja na regionalnoj razini, gdje se obrazuju inženjeri budućnosti koji će imati visoko kvalitetno tehničko znanje,
Zaključena je suradnja i sa ustanovama za strukovno obrazovanje i sličnim međunarodnim centrima u području strukovnog obrazovanja, a posebno ističemo suradnju u sklopu projekta Balkan Junior sa međunarodnim centrima izvrsnosti u području elektrotehnike i mehatronike.
Vizija i misija RCK-a
„Osvješćivanje potreba i aktivnog pokretanja promjena za očuvanje vrijednosti, načina života i regionalnog gospodarstva u području elektroenergetike, unaprjeđenjem inicijalnog strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja temeljenog na radu, znanosti i inovacijama – trokutu znanja.”Više ovdje

srednja škola mate blažina rkc regionalni centar kompetentnosti elektrotehnika