Labin: Vlasnicima poslovnih prostora i obiteljskih kuća stižu nova rješenja o komunalnoj naknadi

Labin: Vlasnicima poslovnih prostora i obiteljskih kuća stižu nova rješenja o komunalnoj naknadi

8.2.2011. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Ovih dana na oko 650 adresa vlasnika poslovnih prostora i 5300 adresa vlasnika obiteljskih kuća na području Grada Labina pristižu nova Rješenja za komunalnu naknadu. Naime, plaćanje komunalne naknade regulirano je Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji propisuje da Odluku o komunalnoj naknadi donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Gradski vijećnici su u kolovozu 2010. godine donijeli novu Odluku o komunalnoj naknadi  za područje Grada Labina s primjenom od 1. siječnja 2011. godine, čime je van snage stavljena Odluka iz 2001. godine te potom u mjesecu studenom i Odluku o vrijednosti obračunske jedinice-boda (B).

 

Odlukom o komunalnoj naknadi utvrđena su naselja u jedinicama lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada, područja zona, koeficijent zona, koeficijent namjene za stambeni i garažni prostor, poslovni prostor i za neizgrađeno građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja komunalne djelatnosti.

 

Njome su utvrđene četiri zone za određivanje visine komunalne naknade, umjesto dosadašnjih tri a ovisno o pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti određenog područja. Izmijenjen je i dotadašnji koeficijent zona na način da za prvu zonu iznosi 1,0, za drugu zonu 0,8, za treću zonu 0,7 i za četvrtu zonu 0,6 dok su kod poslovnih subjekata nadopunjene vrste djelatnosti u skladu sa Odlukom o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, broj 58/07).

 

 

Četiri zone komunalne naknade

 

 

Utvrđivanjem još jedne zone plaćanja komunalne naknade željelo se realnije razvrstati obveznike plaćanja komunalne naknade a prema stupnju opremljenosti pojedinog naselja. Tako je npr. naselje Vinež iz dosadašnje prve zone klasificirano u drugu zonu, dok su u prvoj zoni obuhvaćena isključivo naselja i dijelovi  naselja: Rabac i Labin (unutar UPU-a), te poslovna zona Vinež i dio postrojenja TE Plomin na području Grada Labina. Drugom zonom obuhvaćena su naselja i dijelovi naselja Presika, (unutar UPU-a), Kapelica  (unutar UPU-a) i Vinež (unutar UPU-a). Treća zona obuhvaća naselja i dijelove područja naselja: Labin, Vinež, Kapelica i Presika (izvan UPU-a), te naselja Marciljani, Ripenda Verbanci, Ripenda Kras, Ripenda Kosi, Gondolići, Duga Luka, Kranjci, Rogočana, Breg, Salakovci i dio naselja Bartići (Junac) dok četvrta zona obuhvaća dio naselja Bartići i Gore Glušići.

           

Koeficijent zone (KZ) za prvu zonu iznosi 1, drugu 0,8, treću 0,7 i četvrtu 0,6. Koeficijent namjene (KN) za stambeni, garažni, poslovni prostor, građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište iznosi ovisno o vrsti djelatnosti od 0,05 do 10, dok je kod ugostiteljske djelatnosti – hoteli i to 1,5 % ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine.

 

 

Obračunski bod niži od hrvatskog prosjeka  

 

 

Novom Odlukom o vrijednosti obračunske jedinice-boda (B), koja je također uslijedila nakon osam godina, utvrđena je vrijednost obračunske jedinice (boda) za komunalnu naknadu, i to korigirana za 20 posto u odnosu na dosadašnju vrijednost, pa će sukladno tome osnovica za obračun u novim rješenjima biti  vrijednost u novim rješenjima biti 0,36 kuna po metru četvornom, umjesto dosadašnjih 0,30 kuna. Radi komparacije navodimo da je visina komunalne naknade u 2010. godini za stambeni prostor u I. zoni u Republici Hrvatskoj kretala se od najniže u visini od  0,24 kn/m2 u Šibeniku do najviše 1,27 kn/m2 u Rijeci, dok prosječno u RH iznosi 0,57 kn/m2. Grad Labin s vrijednosti bod od 0,36 kuna nalazi se ispod prosjeka Republike Hrvatske.

 

Mjesečni iznos komunalne naknade u konačnici se utvrđuje množenjem površine predmetne nekretnine, vrijednosti obračunske jedinice – boda (B), koeficijenta zone (KZ) i koeficijenta namjene (KN). Domaćinstvo za stan od 60 kvadrata u najskupljoj prvoj zoni (koja obuhvaća područje grada Labina i naselja Rabac u obuhvatu urbanističkih planova) komunalnu će naknadu umjesto 18 dogodine plaćati 21,60 kuna. Mjesečno je to 3,60 kuna više, dok godišnja razlika iznosi 43,20 kuna. Za obiteljsku kuću od 200 kvadrata, također u prvoj zoni, mjesečna naknada porast će sa 60 na 72 kune, odnosno za 12 kuna ili godišnje za 144 kune.

Prihodi od komunalne naknade osnovni su prihodi za realizaciju programa održavanja komunalne infrastrukture, a pokrivaju oko 60% ukupnih troškova programa koji među ostalim obuhvaća odvodnju atmosferskih voda, čišćenje i održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i funkcioniranje javne rasvjete.

 

Pravne osobe komunalnu naknadu dužne su plaćati u mjesečnim anuitetima i to najkasnije do 25-og u mjesecu za tekući mjesec, dok vlasnici ili korisnici stana i kuća za odmor, komunalnu naknadu plaćaju tromjesečno, najkasnije do 15-og dana  u posljednjem mjesecu tromjesečja. Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu obveznici komunalne naknade dužni su o svakoj nastaloj promjeni u roku od 15 dana izvijestiti Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Labina

Odluka o komunalnoj naknadi_pdf107.2 KB
Odluka o vrijednosti boda pdf67.26 KB

labin komunalna naknada vlasnici komunalna djelatnost poslovni prostori obiteljske kuće nekretnine