Konstituirana Skupština TD LABIN STAN d.o.o. - predsjednica Alenka Verbanac, zamjenik predsjednice Željko Ernečić

Konstituirana Skupština TD LABIN STAN d.o.o. - predsjednica Alenka Verbanac, zamjenik predsjednice Željko Ernečić

22.11.2017. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Politika

Odlukom  Gradonačelnika  Grada Labina (na temelju članka 48.stavak 1. podstavak 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 51. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. i 3/16.) od 7. studenog  2017. godine,  za članove Skupštine Trgovačkog društva LABIN STAN d.o.o. Labin za upravljanje nekretninama, imenovani su :

  1. ALENKA VERBANAC, Labin, Duga Luka 8
  2. ALDA MILETIĆ, Labin, A. Selana 3/2
  3. DORINO RAJKOVIĆ, Labin, Istarska 5
  4. ŽELJKO ERNEČIĆ, Labin, Prilaz Vetva 20
  5. DARKO MARTINOVIĆ, Labin, Katuri 39.


 Jednoglasnom odlukom svih članova skupštine za predsjednika Skupštine izabrana je Alenka Verbanac a za zamjenika predsjednika Skupštine  izabran je Željko Ernečić.

 

 

alenka varbanac željko ernečić labin stan labin stan d.o.o. nekretnine