Javna rasprava o prijedlogu UPU POTPIĆAN

Javna rasprava o prijedlogu UPU POTPIĆAN

5.10.2011. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Objava Javne rasprave o Prijedlogu UPU Potpićan

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/11-01/9, URBROJ: 2144/04-01-11-28 od 16. rujna 2011. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

J A V N U   R A S P R A V U

 o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja POTPIĆNA

1.Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POTPIĆAN.

2.Prijedlog Urbanističkog plana uređenja POTPIĆAN, kojeg je izradila tvrtka MODUS d.o.o. Argonautska 3, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan dana 16. rujna  2011. godine.

3.Javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 30. rujna 2011. godine do 31. listopada 2011. godine.

4.Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Urbanističkog plana uređenja POTPIĆAN biti će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan,  radnim danom od  10:00 do 14:00 sati.

5.Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Potpićan biti će objavljen i  na web stranicama Općine Kršan na adresi  www.krsan.hr.

 6.Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Potpićan održati će se za sve zainteresirane 05. listopada 2011. godine (srijeda) s početkom u 16:00 sati  u prostorijama Mjesnog odbora u Potpićnu.

javna rasprava upu potpican kršan