Izabrani članovi Savjeta mladih Grada Labina

Izabrani članovi Savjeta mladih Grada Labina

23.4.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Temeljem Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Labina i Statuta Grada Labina Gradsko vijeće Grada Labina na sinoćnjoj je sjednici nakon tajnog glasovanja donijelo Rješenje o izboru članova Savjeta mladih Grada Labina.

 

U Savjet mladih Grada Labina između 14 kandidata izabirani su:

ŠKOPAC SILVIJA, iz Labina, Presika 109a,

ZAHTILA LARI, iz Labina, Marciljani 6D,

ZULIAN ASTRID iz Rapca, Plominska 28,

MOHOROVIĆ MARKO, iz Rapca, Istarska 2

PIZENTIĆ DANIEL iz Labina, K. Kranjca 3/1,

VLAČIĆ IVA iz Labina, Presika 121A,

LUBOTENI VALDET iz Labina, Istarska 9,

MRKALJEVIĆ SALMIR iz Labina, Antona Selana 19 i 

MUNJAS IGOR iz Rapca, Jadranska 46.

 

Članovi Savjeta izabrani su na vrijeme od dvije godine.

Naime, Hrvatski sabor je na sjednici 16. veljače 2007. godine donio je Zakon o savjetima mladih koji je stupio na snagu 08. ožujka 2007. godine.

Zakonom su propisana osnovna mjerila i postupak osnivanja savjeta mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, djelokrug i postupak izbora savjeta mladih te druga pitanja od značaja za rad savjeta mladih. Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život tih jedinica.

 

Svrha osnivanja savjeta mladih je osiguranje boljeg položaja i utjecaja mladih na donošenje odluka u predstavničkim i drugim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razrješavanje problema od neposrednog interesa mladih, ali i njihova značajnija uloga i sudjelovanje u odlučivanju u lokalnoj sredini. Odredbama Zakona utvrđena je obveza predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da osnuju savjet mladih.Nakon donošenja odluke o osnivanju savjeta mladih, Grad Labin pokrenuo je postupak izbora članova savjeta mladih javnim pozivom. Kandidate za članove predlagale su udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, Gradsko vijeće mladih, studentski zborovi, te drugi registrirani oblici mladih. Djelokrug rada savjeta mladih određen je Zakonom. Savjet mladih unutar utvrđenog djelokruga raspravlja na svojim sjednicama o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih, ali i o pitanjima iz djelokruga rada predstavničkog tijela koji su od interesa za mlade. Savjet mladih predlaže predstavničkom tijelu donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave. Ujedno, savjet mladih predlaže predstavničkom tijelu raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih te način rješavanja tih pitanja, ali daje i mišljenja predstavničkom tijelu prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih na području jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave. Savjet mladih može imenovati svoja stalna i povremena radna tijela za uža područja djelovanja te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.Savjet mladih svoj rad temelji na programu rada koji donosi za kalendarsku godinu Program rada podnosi se predstavničkom tijelu na odobravanje najkasnije do 30. rujna tekuće godine za program koji se provodi u slijedećoj kalendarskoj godini. O svom radu savjet mladih podnosi godišnje izvješće predstavničkom tijelu.

Financijska sredstva za rad savjeta mladih osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je osigurati prostor za održavanje sjednica savjeta mladih i obavljanje  stručnih i administrativnih poslova za potrebe savjeta mladih. Za svoj rad članovi savjeta mladih  primaju naknadu kao i radna tijela Gradskog vijeća Grada Labina.

gradsko vijeće Savjet mladih Labin kandidati natječaj lista kandidata izbor