Inspekcija zaštite okoliša naredila privremenu obustavu proizvodnje u tvornici Rockwool Adriatic d.o.o.

Inspekcija zaštite okoliša naredila privremenu obustavu proizvodnje u tvornici Rockwool Adriatic d.o.o.

22.10.2007. // Grad Pula (nezavisni portal) // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Viša inspektorica zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Područne jedinice u Pazinu za područje Istarske županije, rješavajući po službenoj dužnosti u predmetu inspekcijskog nadzora tvrtke Rockwool Adriatic d.o.o. Potpićan, Poduzetnička zona Pićan 1, zastupane po Bartoszu Marcinu Stentoftu – Wojnarrowitzu – članu uprave tvrtke, na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 82/94 i 128/99) donijela je rješenje kojim se tvrtki Rockwool Adriatic d.o.o. naređuje privremena obustava proizvodnje kamene vune do uspostave propisanog kontinuiranog praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak.

Inspekcijskim nadzorima obavljenim povodom prijave Centra 112 u razdoblju od 16. do 18. listopada 2007. godine u Rockwool Adriatic d.o.o., a u vezi pritužbi građana na dim i neugodne miris te uvidom u ispise rezultata kontinuiranih mjerenja emisija utvrđeno je da je dana 15. i 16. listopada 2007. godine u jutarnjim satima dolazilo do prekoračenja GVE formaldehida na ispustu iz vrteće komore i peći za sušenje. Nadzorom provedenim 17. listopada 2007. godine utvrđeno je da je tijekom umjeravanja uređaja MCS 100 E koji prati emisiju SO2 na ispustu iz kupolne peći te emisiju formaldehida i amonijaka na ispustu iz vrteće komore i zone sušenja, uočena greška na uređaju te da mjerne veličine nisu relevantne. Radi otklanjanja kvara na uređaju tvrtka je angažirala servisera ali do dana 19. listopada kada je zbog vizualnog utvrđivanja ispuštanja dimnih plinova kroz dimnjak za nuždu te zbog guste crvenkaste magle u okolišu tvornice kamene vune obavljen ponovni inspekcijski nadzor u Rockwool Adriatic d.o.o. kvar na uređaju nije otklonjen, odnosno uređaj i dalje ne pokazuje zadovoljavajuće rezultate mjerenja emisija. Utvrđeno je također da rezultati kontinuiranih mjerenja emisija nisu prikazani sukladno odredbama Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (Narodne novine, broj 01/06). Inspekcija zaštite okoliša zatražila je podatak o broju sati proizvodnje kamene vune bez kontinuiranih mjerenja emisija, no taj podatak do završetka nadzora tog dana nije dostavljen.

Točkom B.3.1.2. rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja kojim je prihvaćena Studija utjecaja na okoliš, pod praćenjem emisija u zrak navedeno je slijedeće: "Kontinuirano mjerenje emisije u zrak određuju se za slijedeće ispuste: - ispust kupolaste peći – praćenje emisije SO2; - ispust iz vrtložne komore i zone sušenja – praćenje emisije NH3, formaldehida i čestica i - ispust iz sekcije za hlađenje – praćenje emisije NH3.

Onečišćivači, vlasnici i/ili korisnici izvora onečišćavanja zraka dužni su osigurati redovito praćenje emisije i o tome voditi evidenciju. Isto je propisano člankom 33. Zakona o zaštiti zraka i člankom 36. Zakona o zaštiti okoliša . Tvrtki Rockwool Adriatic d.o.o. Potpićan propisano je kontinuirano praćenje emisija. Isto se mora provoditi sukladno odredbama članaka 11. – 15. Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak (NN, broj 21/07) i odredbama Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN, broj 01/06), a što u tvrtki nije slučaj.


Rezultati kontinuiranog monitoringa iskazuju se kao polusatne i dnevne srednje vrijednosti. U slučaju kada postoji osnovana sumnja u vjerodostojnost rezultata i/ili mjerenja, korisnik ili vlasnik stacionarnog izvora mora osigurati provedbu posebne provjere ispravnosti mjernog instrumenta. Provjeru ispravnosti mjernog sustava provodi pravna osoba ovlaštena za ocjenu sukladnosti, o čemu sastavlja izvještaj.

Slijedom svega naprijed navedenog, na osnovu učestalih pritužbi građana na dim i neugodne mirise, na osnovi činjenice da u okolišu tvornice u jutarnjim satima doista ima dima pomiješanog sa maglom, te činjenice da nije uspostavljeno kontinuirano praćenje emisija onečišćujućih tvari sukladno propisima, odnosno nije osigurana kontrola onečišćavanja okoliša, naređena je privremena obustava proizvodnje.

Rockwool zagađenje inspekcija obustava ekologija nadzor