Inicijativa Volim Prtlog predala labinskom Gradonačelniku peticiju od ukupno 3276 potpisa - integralni tekst

Inicijativa Volim Prtlog predala labinskom Gradonačelniku peticiju od ukupno 3276 potpisa - integralni tekst

13.6.2017. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Peticiju Zaustavimo degradaciju i devastaciju Prtloga koju je pokrenula Građanska inicijativa Volim Prtlog potpisalo je 3276 građana te time izreklo svoje nezadovoljstvo i protivljenje Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja Turističkog razvojnog područja Prtlog 2 (4.11.2016.) i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja Turističkog razvojnog područja Prtlog 1 (20.12.2016.) koje je navedenih datuma donijelo Gradsko vijeće Grada Labina na prijedlog gradonačelnika (u daljnjem tekstu Odluke).

 

Tražimo:

  

- stavljanje izvan snage Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Turističko razvojnog područja Prtlog 1 i 2 koje su donesene 4.11.2016. i 20.12.2016.
- uključivanje Prtloga u ekološku mrežu Natura 2000 kojom će se razraditi plan upravljanja Prtlogom kao zelenim pojasom sa statusom značajnog krajobraza te istraživanje bioraznolikosti Prtloga
- izradu nezavisnih studija strateške procjene utjecaja na okoliš i nezavisne studije prihvatnih kapaciteta u skladu s održivim razvojem
- izradu nezavisnog troškovnika izgradnje i održavanja infrastrukture za potrebe projekata Prtlog 1 i Prtlog 2 koje će teretiti proračun Grada Labina

- predstavljanje investitora i programsko-urbanističkih osnova Prtlog 1 i 2 javnosti (građanima) na raspravama uživo prije nego što se krene u izradu Urbanističkih planova
- pravodobno informiranje javnosti o sjednicama Gradskog vijeća na mrežnoj stranici Grada Labina, najmanje 8 dana prije sjednice kada obavijest dobivaju i gradski vijećnici
- pravodobno informiranje javnosti (prema zakonskim odrednicama odluka) o svim odlukama Gradskog vijeća s naznačenim datumom objave na mrežnim stranicama Grada Labina
- objava zapisnika sjednica i zvučnih zapisa sjednica na mrežnoj stranici Grada Labina prije nego što odluke Gradskog vijeća stupaju na snagu

  

 

Zato što:

  

1)    zato što su Odluke donesene ishitreno, bez argumentacije, bez postavljanja svih relevantnih pitanja i bez argumentiranih odgovora. Odluke Gradskog vijeća nisu u skladu s održivim razvojem i donesene su bez dugoročne vizije. Smatramo da se Odluke protive općim interesima građana Labina i da će im Odluke nanijeti višestruku štetu: financijsku, ekološku i sociološku;

 

2)    zato što Prtlog ima status zaštićenog područja sa statusom značajnog krajobraza od 1972. Dosad nije napravljen plan upravljanja ovim prostorom u skladu s njegovim statusom. Nisu provedena dodatna istraživanja njegove bioraznolikosti, a kreće se u izradu urbanističkih planova. Nisu napravljena istraživanja postoje li razlozi da se Prtlog uključi u ekološku mrežu Natura 2000, a time Prtlog nije dodatno zaštićen u Prostornom planu Istarske županije;

 

Zakon o zaštiti prirode NN (080/2013) u članku 13. st 2. propisuje:

 

Jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su u skladu s ovim Zakonom, Strategijom i dokumentima prostornog uređenja:

- skrbiti se o očuvanju bioraznolikosti i georaznolikosti na svome području,

- osiguravati uvjete za zaštitu i očuvanje vrsta, staništa te stanišnih tipova,

- proglašavati i ukidati zaštitu područja iz svoje nadležnosti,

- osiguravati uvjete za zaštitu i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže iz svoje nadležnosti,

- sudjelovati u postupku proglašavanja zaštićenih područja koje proglašava Vlada ili Hrvatski sabor,

- sudjelovati u izradi planova upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže iz svoje nadležnosti,

- skrbiti se o promicanju zaštite prirode te poticati rad strukovnih i drugih udruga čija djelatnost ima za cilj zaštitu prirode,

- pratiti stanje očuvanosti prirode (monitoring) te o stanju očuvanosti podnositi izvješća Ministarstvu i Zavodu,

- voditi evidenciju o podacima važnim za zaštitu prirode,

- izvješćivati javnost o stanju prirode na svom području i o poduzetim mjerama radi njezine zaštite i očuvanja,

- pružati stručnu i drugu pomoć tijelima lokalne samouprave u zaštiti prirode na njihovu području,

- obavljati i druge poslove propisane ovim Zakonom i na temelju njega donesenim propisima.

Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/2013) navodi da su prirodni stanišni tipovi od interesa za Europsku uniju zastupljeni na teritoriju Republike Hrvatske: pješčana dna trajno prekrivena morem te muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke. Nisu provedena istraživanja novijeg datuma koja pokazuju bioraznolikost  Prtloga i postoje li vrste koje pripadaju crvenom popisu iz Zakona o zaštiti prirode.

Sve to upućuje na to da se kreće u izradu Urbanističkih planova na području zelenog zaštićenog područja sa statusom značajnog krajobraza, a ne zna se polazna točka.

 

3)    zato što su Odluke donesene bez temeljnih studija i analiza - Grad Labin nije pristupio izradi jedne od temeljnih tehnika u planiranju i upravljanju održivim razvojem, a to je procjena prihvatnih kapaciteta, studija stateške procjene, a ni studiji strateške procjene utjecaja na okoliš pod opravdanjem da te studije nisu zakonski potrebne. Međutim, upravitelja koji teži održivom razvoju zakon ne sprječava da to učini prije donošenja Odluka.

Odlukama je najavljeno da će se izraditi stručna podloga koja će obraditi krajobrazne vrijednosti prostora. Izričemo svoju sumnju u nezavisnost i stručnost studija koje će platiti investitor kako bi se donijeli Urbanistički planovi TRP Prtlog 1 i 2, a ako će ih platiti građani grada Labina, pitamo se zašto one nisu izrađene prije donošenja Odluka.

 

4)    zato što se problematici pristupa izolirano i potiče se neodrživi trend prenamjene. Navodi se da će se izgraditi Turističko razvojno područje s manjim brojem smještajnih kapaciteta, ali to se navodi za svaki mogući Urbanistički plan zasebno, a pritom se zanemaruje ukupna količina smještajnih kapiciteta za koja se može pretpostaviti da će gravitirati prema Prtlogu.

Prikaz: Urbanistički plan Šikuli (400 ležaja) + Urbanistički plan Lovranci (54 ležaja) + Odluka o izradi Urbanističkog plana TRP Prtlog 1 (450 ležaja) + Odluka o izradi Urbanističkog plana TRP Prtlog 2 (380 ležaja) = 1 284 ležaja

Teoriji održivosti ne pridonosi ni sve veći broj povećanja kapaciteta na području Rapca koji će se još značajnije povećati novim Urbanističkim planom Rapca, a također smatramo da su Odluke o izradi Urbanističkih planova Prtlog 1 i Prtlog 2 tek početak urbanizacije Prtloga koje će u budućnosti donijeti nove urbanizacije s obzirom na to da investitori posjeduju mnogo veće zemljište od onoga koje je obuhvaćeno Planom, a moguće je da će i neki drugi investitori tražiti u budućnosti urbanizaciju svoga zemljišta. Moglo bi se prigovoriti da mi ne možemo predvidjeti da će se na području Prtloga dogoditi neki novi urbanistički planovi, ali sve navedeno pokazuje da u cjelini Grada Labina još uvijek postoji obrazac masovnog turizma koji ne možemo nazvati održivim razvojem ili pak taj obrazac masovnog turizma samo nazivamo drugačijim imenom koji se u praksi ne pokazuje kao održivi razvoj. Pritom nije čak razriješeno pitanje imamo li već dovoljno iskorištene postojeće kapacitete, kako će to utjecati na stanovništvo koje na tom području živi i kako će pridonijeti raznovrsnosti turističke ponude.

Navodimo samo neke od posljedica masovnog turizma: prevelika zavisnost od turizma, strana kontrola nad turizmom, nestabilni uvjeti zapošljavanja, turizam kao oblik kolonizacije, devastacija prirode, arhitektonsko zagađenje, problemi otpadnih voda i infrastrukture, problemi osjećaja eksploatiranosti lokalnog stanovništva itd. 

 

5)    Gradskom vijeću Grada Labina nisu predstavljeni investitori koji su bili prisutni na sjednicama, to nije učinio predlagatelj,  a ni investitori sami. Ostalo je nerazriješeno pitanje koji je njihov kapital, koliko imaju zaposlenih i kakve su projekte do sada ostvarivali, a na inicijativu jednog od investitora krenula je izmjena Prostornog plana Istarske županije koja zelene površine Prtloga pretvara u građevinske.

 

 

6)    kao jedan od važnijih argumenata za realizaciju ovakvih projekata navodi se otvaranje novih radnih mjesta i vrijednost investicije, međutim na sjednicama nije iznesen podatak kolika je vrijednost investicije i koliko novih radnih mjesta. Time nisu postavljena, a ni odgovorena još važnija pitanja: Trebamo li takve tipove radnih mjesta za koje pretpostvaljamo da će biti sezonskog tipa, a trenutna situacija pokazuje da na razini Hrvatske nedostaje radne snage u turističkom sektoru koji je na razini Hrvatske uglavnom sezonskog karaktera.

 

Nije odgovoreno na pitanje koliko će takve investicije zapravo koštati građane Labina jer dosadašnja infrastruktura ne omogućava održivost takvih projekata. U Odlukama je navedeno da će se utvrditi uvjeti za rekonstrukciju i izgradnju prometne, komunalne i druge infrastrukture unutar obuhvata Plana pa prema tome zaključujemo da će svu ostalu infrastrukturu platiti građani Grada Labina, a koja će biti poprilično skupa jer je riječ o zaštićenom području sa statusom značajnog krajobraza. To povlači i pitanje zašto bi građani to činili za potrebe investitora, a dosad to nije učinjeno zbog njihovih potreba. Također, zbog toga što je Grad Labin nositelj Plana pitamo se tko će platiti održavanje cjelokupne infrastrukture.

 

7)    smatramo da će do doći do ekološke katastrofe čitave uvale Prtlog ako se ne izradi pročišćivač za investicije koje se ovim Odlukama planiraju zbog toga što je uvala sama po sebi specifična; velike su razlike u plimi i oseci, ne dolazi do izmjene vode, nema strujanja zraka. Isto tako podmorje je pješčano, te smatramo da za takva specifična područja u kojem do danas nisu rađena opširnija i novija istraživanja njegove bioraznolikosti, moraju postojati analize koje bi dokazale je li to područje potrebno uključiti u program Natura 2000 i pitamo se zbog čega ga upravitelj već nije uključio u taj program. Isto tako znamo da se u susjednom Rapcu još nije izgradio pročišćivač koji se obećaje već 20-ak godina pa se pitamo kada i kako bi se taj pročišćivač izgradio, tj. tko bi snosio troškove s obzirom na to da najjeftiniji pročišćivač košta oko 1.000.000,00 kn, a odnosi se na 300 stanovnika, a u Prtlogu bi on morao biti izgrađen pod dodatnim uvjetima koje definira zaštićeno područje sa statusom značajnog krajobraza.

 

8)    smatramo da će prevelika izgrađenost u korist stranih investitora utjecati na buduće Prostorne planove Grada Labina koji moraju sadržavati i određeni postotak zelenih površina. Pretpostavljamo da će građani Grada Labina biti ponovno zakinuti jer da će njihova zemljišta upravo biti nositelji zelenih površina, a sve pod načelom općeg dobra.

 

9)    smatramo da se zanemaruje važnost Prtloga kao zelenog pojasa u cjelini čitavog grada i time se ponovno pokazuje da takvi projekti ne pridonose održivom razvoju jer Prtlog je zeleni pojas s iznimno vrijednom šumom hrasta crnike, a Labinštinu okružju teške industrije.

 

10)                      smatramo da Prostorni plan Istarske županije ne obvezuje Gradsko vijeće na donošenje Prostornog plana Grada Labina koji će omogućiti Urbanističke planove TRP Prtlog 1 i 2. Prostorni plan Istarske županije samo definira prostor moguće izgradnje, ali to ne znači da je mora biti.

 

11)                       smatramo da je javnost nepravodobno informirana. Mrežne stranice Grada Labina pokazuju da je poziv za sjednicu na kojoj se donosila Odluka o izradi Urbanističkog plana Prtlog 1 objavljenja 2.11.2016., a sjednica je zakazana za 4.11.2016. (http://www.labin.hr/u-petak-30-redovna-sjednica-gradskog-vijeca-grada-labina).

 

Također, u završnim odredbama Odluka navodi se:

 

članak 14. st.1.

Nositelj izrade Plana obvezuje se da u roku od 15 dana od dana objave ove Odluke:

-         sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju obavijesti javnost o izradi Plana na mrežnoj stranici Grada Labina i kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

 

Međutim,  mrežne stranice Grada Labina ne pokazuju da su ispoštovale odredbe Odluka. Iako se ne navodi datum objave Obavijesti o izradi Urbanističkog plana TRP Prtlog 1 i Prtlog 2, analiza stranica pokazuje da one nisu pravodobno objavljene. Obavijesti su objavljene zajedno, a Odluke su donosene s vremenskom razlikom od mjesec i pol dana - Prtlog 2 (4.11.2016.) i Prtlog 1 (20.12.2016.).

Analiza pokazuje da su obavijesti koje se nalaze ispod Obavijesti o izradi Urbanističkih planova Prtlog 1 i 2 starijeg datuma. Obavijest koja je navedena ispod Obavijesti o Odlukama je Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz područja kulture u 2017. godini koji je objavljen 25. siječnja 2017. godine, stoga zaključujemo da su Obavijesti o izradi Urbanističkog plana uređenja TRP Prtlog 1 i Prtlog 2 objavljene poslije toga datuma. Također, mrežne stranice pokazuju da je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju 9.11.2016. objavio natječaj za prodaju stana u vlasništvu Grada Labina, a Gradsko vijeće Grada Labina donijelo je odluku o tom natječaju istoga dana (4.11.2016.) kada i Odluku o izradi Urbanističkog plana TRP Prtlog 1. (http://www.labin.hr/oglasna-ploca)

 

12) Labinština će izgubiti posljednju obalnu i priobalnu oazu mira i zelenila. Prtlog je mjesto mira, ljubavi, prijateljstva i obitelji, a polako će nam nestajati to naše utočište koje ćemo ujedno oduzeti budućim generacijama. Ponekad postoje argumenti koji su nemjerljivi, zato što se oni jednostavno ne mjere, već osjećaju.

 

                       

                          Građanska inicijativa Volim Prtlog

 

                                                                             kontakti: volim.prtlog@gmail.com

                                                                              Facebook stranica Volim Prtlog

 

 

 

                                                                               U Labinu 13. lipnja 2017.

 

 

Specifikacija potpisa:

-         s područja Grada Labina 2177 potpisa

-         s područja bivše Općine Labin 665 potpisa

-         s područja Istarske županije 193 potpisa

-         s područja Republike Hrvatske 129 potpisa

-         iz inozemstva 108 potpisa

-         nepotpuna 4 potpisa

peticija volim prtlog prtlog volim prtlog valter glavičić