Građanska inicijativa Volim Prtlog: "Ulazak turističke zone u Prtlogu na mala vrata"

Građanska inicijativa Volim Prtlog: "Ulazak  turističke zone u Prtlogu na mala vrata"

25.2.2019. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Ekologija

U utorak 26. veljače 2019. održat će se sjednica Gradskog vijeća Grada Labina s točkom Dnevnog reda: Donošenje Odluke o donošenju Krajobrazne osnove južnog priobalja Grada Labina. Naše je mišljenje da je Krajobrazna osnova studija koja je u zastari jer je nastala kao posljedica IV-ih izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Labina koje su otišle u zastaru 12.8.2018. pa se zbog toga na Dnevnom redu ne bi ni trebala nalaziti točka o njezinu donošenju. U zastaru je, također, 25.12.2018. otišla i Odluka o izradi Urbanističkog plana TRP Prtlog 1 te 10.11.2018. Odluka o izradi Urbanističkog plana TRP Prtlog 2 kako je naznačeno na internetskim stranicama Grada Labina.


Smatramo da bi donošenje Krajobrazne osnove značilo ulazak turističkih zona u Prtlogu na mala vrata u prostorno-plansku dokumentaciju Grada Labina, posebice TRP-a Prtlog 2 koji je dobio pozitivnije mišljenje Krajobrazne osnove. Također, ako se to donošenje dogodi, predviđamo da će doći do VI. izmjena i dopuna Prostornog plana  Grada Labina.


Javno savjetovanje za Krajobraznu osnovu održalo se tijekom studenog 2018. U svojim primjedbama osvrnuli smo se na navođenje izrađivača Studije. U Nacrtu Krajobrazne bilo je naznačeno da je njezin izrađivač samo OIKON d.o.o, iako je na uvodnim stranicama Studije bilo navedeno da su u izradi Studije sudjelovali i članovi stručnog tima IGH d.d., a bio je naznačen i njihov logotip. Naše su primjedbe uvažene i sada je u Studiji navedeno da ju je izradila: zajednica ponuditelja.


U svojim primjedbama iznijeli smo i mišljenje da je naručitelj Studije, pored Grada Labina, i onaj tko je studiju financirao jer je na temelju Proračuna Grada Labina 2018. vidljivo da je Studija plaćena kapitalnim donacijama (ili će to tek biti). Odgovor koji smo dobili: Naručitelj Studije je Grad Labin koji je proveo postupak javne nabave za odabir izrađivača, a način financiranja ne određuje Naručitelja Studije.


U Pozivu za dostavu ponude za izradu Studije koji je raspisao Grad piše: Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne postoje. S obzirom na to da se Grad Labin smatra jedinim Naručiteljem zaključujemo da navedeno nije morao dostaviti i financijer(i) Studije.


U svojim ostalim primjedbama i prijedlozima uglavnom smo upozoravali na nedostatak novijih istraživanja prirodnih i kulturnih vrijednosti prostora te naznačili nama poznate, a koje nisu bile navedene u Nacrtu Studije. Smatramo da Krajobrazna osnova ne može donijeti potpune smjernice jer je temeljena samo na dostupnim podatcima, a novijih elaborata od 1973. nije bilo kako je rečeno i na sjednici Gradskog vijeća Grada Labina, a ne postoji ni Plan upravljanja zaštićenim prostorom.


Smatramo da je prije svega potrebno provesti temeljita stručna istraživanja kulturnih i prirodnih vrijednosti prostora te izraditi Plan upravljanja zaštićenim područjem.


Građanska inicijativa Volim PrtlogPoveznice: 

http://www.labin.hr/u-utorak-26-veljace-odrzati-ce-se-22-redovna-sjednica-gradskog-vijeca

http://www.labin.hr/planovi-cija-je-izrada-u-tijeku

http://labin.hr/Files/201802/15.02.2018_%20IZMJENA%20I%20DOPUNA%20POZIVA%20ZA%20DP-krajobrazna%20osvova%20GL.pdfgrađanska inicijativa volim prtlog volim prtlog prtlog krajobrazna osnova turizam politika