Građanska inicijativa Istre od Pučkog pravobrantelja zatražila pokretanje prava iz ratifikacije Aarhuške konvencije u vezi TE Plomin

Građanska inicijativa Istre od Pučkog pravobrantelja zatražila pokretanje prava iz ratifikacije  Aarhuške konvencije u vezi TE Plomin

21.12.2014. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Grupa zainteresiranih građana, građanska inicijativa ( Prim. dr.sc.Lucijan Mohorović, Mladen Bastijanić, vijećnik grada Labina, Sanja Frankola, vijećnik Općine Kršan, dipl. ing. Bruno Poropat i  dipl. ing Dino Debeljuh) prezentirala je zahtjev za pokretanje postupka sa ključnim argumentima na sastanku u Područnom uredu Pučkog pravobranitelja u Rijeci 11.12.2014.god sa odgovornim osobama Ureda, gospođama Majom Hasanbasić (Zagreb) i Dianom Kesonja (Rijeka).  

 

 Nakon rasprave donijeti su zaključci :

 1. Da se što prije dostave dostupni  dokumenti koji potkrepljuju tvrdnje građana o povredi humanih prava a koja proističu iz stečenih prava ratificiranjem Aarhus konvencije a koju implementaciju obvezuju države članice EU.

 

 2. Ured za Pučko pravobraniteljstvo RH će na temelju priloženih dokumenata kao  i službenih dokumenata Vlade RH , HEP-a - javnog poduzeća i resornog Ministarstva gospodarstva, kao i pozivom  na postojeće ovlasti institucije Pučkog pravobraniteljstva, poduzeti mjere zaštite humanih prava, posebno prava na pristup pravosuđu kada su prava građana na zdrav okoliš prekršena a koja se primjenjuju u Državama članicama EU.

 

Ključni argumenti  povrede demokratskih i humanih prava stečena ratifikacijom  Aarhus Konvencije u Saboru RH

 

 Povod podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u Saborskoj instituciji Pučkog pravobraniteljstva RH, jest stav Vlade RH, koja je aktualizirala te uporno potencira  izgradnju mega projekta TE Plomin C, koja bi kao energent  koristila enormne količine kamenog ugljena  inozemnog porijekla, proglasivši ga projektom od izuzetne važnosti i prioritetnog  nacionalnog interesa a u skladu sa Strategijom energetskog razvoja RH.

 

 Kao zainteresirani građani smatramo da je ova Vladina inicijativa u  suprotnosti sa obveznom zakonskom  procedurom u kojoj se poštuje konsenzus   između gospodarskih , ekoloških i socijalno-zdravstvenih interesa a  u skladu sa principom održivog razvoja i standardima EU, prihvaćanjem Aarhuške konvencije.

 

Ministar Božo Kovačević je u ime Vlade RH 1998. god., supotpisao  konvenciju a Sabor RH je 7.02.2006.god. ratificirao Aarhušku Konvenciju, koja u pravnoj regulativi dobiva poseban status u odnosu na sve postojeće zakone u RH , koji se odnose na zaštitu demokratskih i humanih prava na:

 

a). na pravovremenu informiranost  i pristupu informacijama u sferi procedure  planiranja i realizacije  zahvata prljave industrije  u prostoru

b). pravo na sudjelovanja u raspravama

3. pravo na suodlučivanja kao i

4. pravo na besplatnu sudsku zaštitu  kada su prava građana na zdrav okoliš prekršena

 

Naročito podsjećamo na izjašnjavanje građana na javnoj raspravi u Labinu  i u Plomin Luci, kada se EKONERG SUO (Studija o procjeni utjecaja na okoliš) jednoglasno nije prihvatila, jer  je uočeno da je Studija orijentirana na isključivo zadovoljenje ekonomsko-profitnih interesa partikularnih skupina sa mogućim korupcijskim ponašanjima .

Nakon analize pozitivnog mišljenja Stručnog Povjerenstva (MZOP), utemeljeno tvrdimo da se   prezentirana  EKONERG SUO studija može prihvatiti jedino kao UVOD u zakonsku proceduru  koja će eventualno omogućiti ishođenje  Lokacijske i Građevinske dozvole.

 

Najveći je nedostatak EKONERG SUO o Bloku C, što ne definira ulogu i obveze Strateškog partnera, osim što se poziva na predugovorne uvjete o kojima će HEP i Vlada RH odlučiti.

 

 Nedopustiv je propust što EKONERG studija ne obuhvaća zakonom neophodne zakonske predradnje bez kojih se ne mogu dati ocjene i konačne odluke o prihvatljivosti projekta izgradnje Bloka C TE Plomin, jer nedostaju niže navedene studije, koje svaka posebno mora zadovoljiti proceduru prava zainteresirane javnosti na pravodobno i iscrpnu informaciju, pravo na sudjelovanje u  raspravama i pravo na suodlučivanje o svakoj dolje navedenoj studiji :

 1. SUO o novom uvozno izvoznom pristanu ( iskrcaj ugljena, ukrcaj

otpada-za potrebe cementne industrije i td.

2.Studija o korištenju morske vode za tehnološki rashladni sistem

postrojenja Bloka C

3. Studija o novim Kamenolomima (4 x veći kapaciteti od dosadašnjih)

4. Studija o rješenju emisija CO2 (4 x veće emisije od dosadašnjih) u skladu sa strogim standardima EU i  UN-a

5. Studija o izgradnji 4 Silosa x 100.000 tona ( spremišta za ugljen) locirana u krugu postojećih objekata u trusnom kraškom terenu, gdje je lociran najkvalitetniji  izvor pitke vode ( Bubić jama).  Silosi se planiraju  se graditi unutar  gabarita od preko 1 milijuna tona postojeće radioaktivne deponije i krupnog otpada  a koja će se godinama enormno povećavati.

6.Studija o primjeni najefikasnijih  tehnologija za kaptažu Sumpornih i Dušikovih spojeva, te ostalih štetnih emisija-imisija ( Talium, Ozon, Dioxini, Furani i drugih teških metala ) koje moraju biti usklađene sa graničnim vrijednostima emisija EU.

 

7. Studija o kvaliteti poljoprivrednog zemljišta i mora Plominskog zaljeva i Kvarnera. Pod utjecajem dugogodišnjeg rada TE Plomin 1 i 2. kao i očekivanog djelovanja Bloka C. , traži se obavezna je izrada ANALIZE 

ZDRAVSTVENE UPOTREBLJIVOSTI i ekološke vrijednost povrća, voća, meda te drugih prirodnih izvora hrane i plodova mora.

 

8. Studija o sanaciji postojeće radioaktivne deponije s obzirom da se nije realizirao projekt IAEA i APO koji se je trebao realizirati u tri faze, kao  i trajno rješenje krupnog otpada spaljivanjem milijunskih količina ugljena u bloku Bloka C :

 a). Identifikacija i karakterizacija radioaktivnosti identificiranog prostora

 b). Priprema za restauraciju

       c). Saniranje u prvotno stanje identificiranog prostora-Radioaktivne  

         deponije

 

 9. Studija  o zadovoljavanju trajne opskrbe količinski 4 puta više čiste -izvorne , pitke vode neophodne za proizvodnju tehnološke vodene pare, nego što li  danas koriste TE Plomin 1 i 2. čime će se bi ozbiljno ugroziti postojeći prirodni izvori pitke vode Labinštine.

10. Strateški partner neće imati  temeljne dokumente koji zadovoljava zakone i direktive EU a bez kojih se ne može izgraditi ni ti jedan objekt, pogotovo prljave industrije, ako se ne zadovolje svi uvjeti Aarhuške konvencije.

 

11. U RH se u proceduri utvrđivanja uvjeta za investicije u prostoru zakonom obvezuje samo „Studija o procjeni utjecaja na okoliš".

 

 Za stanovništvo labinštine , Istre i područja Kvarnerskog zaljeva, problem istraživanja  stupnja dosadašnjeg   oštećenja zdravlja, kao i obvezna procjena budućeg utjecaja rada  prljave industrije na zdravlje stanovništva je pretpostavka izgradnji objekta koji će koristiti uvozni ugljen nepoznatih geoloških svojstava . 

 

Štetnost  sagorijevanja ugljena je  neupitna i dokazana epidemiološkim i laboratorijskim istraživanjem utjecaja rada TE Plomin 1 i 2, koja osim  u mikro regionalnim uvjetima ima i mnogo širi zdravstveno nepovoljni utjecaj.   

 

U interesu vjerodostojnosti naše Države i poštivanja preuzetih obveza za provođenje i zaštitu humanih prava  na život u zdravom okolišu, garantirana Aarhusovom konvencijom i ratifikacijom u Saboru RH, stanovnici Labinštine i Istre, traže da se osim dosada zakonom obvezne  izrada Studije o procjeni utjecaja na okoliš i prirodu, zakonski obveže i izrada  „Studije o procjeni utjecaja na zdravlje".

 

Za građansku inicijativu Istre,

                                                      Prim. dr.sc.Lucijan Mohorović

 

 

aarhus konvention arhuška koncencija te plomin zdravlje okoliš lucijan mohorović sanja frankola dino debeljuh bruno poropat