Grad Labin: sufinanciranje udžbenika i druge pomoći školarcima i njihovim roditeljima (odgovor na pitanje čitateljice)

Grad Labin: sufinanciranje udžbenika i druge pomoći školarcima i njihovim roditeljima (odgovor na pitanje čitateljice)

15.9.2009. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Do srpnja ove godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa nabavljalo je besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih i srednjih škola uz naputak da „one dobivene za školsku godinu 2008/2009. ostaju u vlasništvu učenika."

 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu od 18. srpnja ukinuta je odredba o nabavci besplatnih udžbenika.

 

Grad Labin je nastojao maksimalno ublažiti nastalu problematiku i prebacivanje obveze za nabavku na roditelje, te je inicirao uz angažman ravnatelja i školskog osoblja međusobne razmjene školskih udžbenika.

 

Razmjene su u školama provedene u vremenu od 06. kolovoza do 18. kolovoza. Zahvaljujući roditeljima i učenicima odaziv na razmjeni bio je vrlo zadovoljavajući.

 

U kolovozu je Gradsko vijeće Grada Labina osiguralo dodatna sredstva kroz Socijalni program za sufinanciranje udžbenika i školskog pribora za učenike iz obitelji slabijeg imovnog stanja.

 

Nakon provedenih razmjena izvršena je analiza potreba za nabavkom udžbenika za socijalno ugrožene obitelji i utvrđeno je da je značajan dio udžbenika nabavljen kroz razmjene.

 

Polazeći od navedenoga, donesena je Odluka o pomoći za nabavku udžbenika za školsku godinu 2009/2010. kojom pravo na pomoć za nabavku udžbenika ostvaruju učenici iz obitelji koje su u Socijalnom programu Grada Labina, učenici iz obitelji s troje i više djece koji ostvaruju pravo na dječji doplatak i učenici iz obitelji branitelja koji su stradalnici domovinskog rata.

 

Dobivene knjige na kraju školske godine će se vraćati.

 

Grad Labin osigurava i pomoć za nabavku školskog pribora uz proširenje kriterija za samohrane roditelje koji ostvaruju pravo na dječji doplatak i branitelje.

 

Grad Labin osigurava i niz drugih subvencija za djecu i mlade:

 

1)    Novčane pomoći za opremu za novorođenčad i to:

•       1.000,00 kn za prvo dijete

•       1.500,00 kn za drugo dijete

•       2.000,00 kn za treće i više djece.

 

2)    Besplatno korištenje prehrane za dojenčad:

•       u slučajevima određenih zdravstvenih indikacija, a prema preporuci pedijatra

•       za korisnike prava na stalnu pomoć Centra za socijalnu skrb .

 

3)    Subvencija troškova smještaja u jaslice i dječji vrtić za djecu:

•       temeljem preporuke Centra za socijalnu skrb i liječnika

•       za djecu roditelja stradalnika Domovinskog rata

•       za djecu iz obitelji korisnika prava na stalnu pomoć.

            Napomena: Ekonomska cijena vrtića za deset satni boravak iznosi 1.665,00 kn od čega roditelji plaćaju 550,00 kn, tj. 33,2%, a preostali iznos osigurava  Grad.

  

4)    Pravo na besplatnu marendu u osnovnim školama za:

•       učenike čija obitelj ostvaruje pravo na stalnu pomoć preko Centra za socijalnu skrb

•       učenike čija obitelj ostvaruje pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

•       učenike čija obitelj ima troje i više djece vrtićkog uzrasta, u školi i na fakultetu

•       učenike iz obitelji branitelja - stradalnika Domovinskog rata

•       učenike iz obitelji samohranog roditelja koji ostvaruje pravo na dječji doplatak.

 

5)    Grad Labin osigurava funkcioniranje šest grupa produženog boravka - tri u Osnovnoj školi Matije Vlačića, tri u Osnovnoj školi „Ivo Lola Ribar" u koje je uključeno 150 djece 1. do 4. razreda.

 

Kroz Socijalni program osigurava se trošak obroka u produženom boravku :

- za djecu iz socijalno ugroženih obitelji, temeljem preporuke Centra za socijalnu skrb

- za djecu roditelja stradalnika Domovinskog rata.

 

 Za djecu s problemima u učenju, u suradnji sa Osnovnom školom „Ivo Lola Ribar" organizirane su u školi dvije radionice  - Pomoć u učenju za učenike 5. i 6. razreda i 7. i 8. razreda koje su vodile dvije profesorice - pedagoginje. U ovoj školskoj godini planira se organizirati radionicu i u Osnovnoj školi Matije Vlačića.

 

Pitanje čitateljice

(odluke se na nalaze u Službenom glasilu Grada Labina br. 11/09 koji se nalazi na oglasnoj ploči Grada)

prava besplatni udžbenici obrazovanje školarci socijalni program branitelji