Grad Labin: Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Grad Labin: Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

15.2.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11. i 64/15.), članka 6. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.), Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu („Službene novine Grada Labina“ broj 4/09., 17/09., 2/12., 7/13. i 3/17.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o raspisivanju natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup oznake KLASA: 022-05/18-01/2-48  URBROJ: 2144-01-01-18-1 od 08. veljače 2018. godine, Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Labina raspisuj NATJEČAJ za davanje poslovnih prostora u zakup.

Rok za predaju ponuda ističe 15-og dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Labina, u 12:00 sati, odnosno 02. ožujka 2018. godine. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.

Detalje Natječaja i potrebnu dokumentaciju preuzmite u prilogu 

Foto: LC

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Natječaj
Obrazac
natječaj poslovni prostori grad labin labin