Grad Labin: Obavijest obveznicima poreza na nekretnine

Grad Labin:  Obavijest obveznicima poreza na nekretnine

5.7.2017. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

S 01. siječnja 2017. godine na snagu je stupio  Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine broj 115/16), kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida se komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15).

           

     Porezni obveznici se obavještavaju:

·         da je predmet oporezivanja nekretnina,

·         da se nekretninom smatra stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni te ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja,

·         porez na nekretnine obračunava se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora   koji je oporeziv), sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te na stvarnu površinu zemljišta,

·         da se dodatnim sadržajima smatraju osobito bazeni, saune, sportski tereni i sl.,

·         da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd).

·         da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,

·         da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,

Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju jedinice lokalne samouprave na području kojih se nekretnina nalazi i prihod je te jedinice lokalne samouprave. Stoga su jedinice lokalne samouprave obvezne tijekom 2017. godine ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine. 

 

Evidencija  sadrži najmanje sljedeće podatke:

 

1. o poreznim obveznicima

– ime i prezime/naziv

– osobni identifikacijski broj

– adresa prebivališta/sjedišta

– adresa za zaprimanje pismena

2. o nekretnini

– podaci o lokaciji nekretnine (adresni podaci o građevini, katastarski podaci o  

    zemljištu)

– površina

– godina izgradnje odnosno godina rekonstrukcije

– namjena nekretnine

– stanje nekretnine.

 

Sukladno navedenome djelatnici Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Labina će u ponedjeljak, 10. srpnja 2017. godine u vremenu od 9,00 do 14,00 terenski prikupljati podataka za izradu navedene evidencije i to u Ulici Marcilnica od kućnog broja 1 do kućnog broja 25.

 

Grad Labin pravovremeno će obavještavati vlasnike /korisnike nekretnina na području Grada Labina o dinamici terenskog prikupljana potrebnih podataka. Terensko prikupljanje odnosi se isključivo na obiteljske kuće, dok će se vlasnicima stanova u više stambenim zgradama dostaviti obrasci koji će ujedno biti dostupni i na www.labin.hr.

 

 Pozivamo vlasnike / korisnike nekretnina na suradnju na način  da pripreme važeće građevinske dozvole i projekte kako bi se što točnije  preuzeli potrebni podaci. U slučaju da vlasnici/ korisnici nekretnine nisu u navedeno vrijeme u mogućnosti biti nazočni, umoljavamo ih da se jave na 052/866-835 ili osobno na adresu Titov trg 11, 52220 Labin u Upravni Odjel za komunalne djelatnosti Grada Labina, III kat, soba 34, radi utvrđivanja termina u svezi izrade navedene evidencije.

 

 

porez nekretnine popis porez na nekretnine evidencije