eto dokaza da rockwool nema otpada ??? a od koga i sta se deponira u ceru

1.1.2011. // Dop magazin // Objavljeno u kategoriji Politika

U tehnološkom procesu proizvodnje ima nekoliko izvora emisije tvari u zrak, koje se

ispuštaju u atmosferu kroz tri dimnjaka. Na svakom od ovih ispusta postavljen je sustav

kontinuiranog mjerenja emisija. Ovaj je sustav u potpunosti usuglašen s Pravilnikom o

praćenju onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 01/06) te je sukladno tomepovezan sa serverom Agencije za zaštitu okoliša. To znači da su podaci uvijek dostupni

nadležnim ustanovama, ali i široj javnosti, na web stranicama Agencije. Prema godišnjim

izvještajima za 2008. i 2009. godinu, sve vrijednosti bile su unutar zakonom propisanih.

Sukladno Pravilniku o praćenju kakvoće zraka (NN155/05) dvije automatizirane imisijske

stanice kontinuirano prate koncentracije ključnih parametara u zraku. Stanice su postavljeneu zonama najve

ćeg utjecaja tvornice, sukladno Elaboratu o opsegu mjerenja i određivanjalokacija postaja za praćenje kakvoće zraka u okolici tvornice Rockwool u Pićnu. Podatke

prate i analiziraju Institut za medicinska istraživanja iz Zagreba i Ekonerg, a javnosti su

dostupni na web stranicama Zavoda za javno zdravstvo iz Istarske Županije iz Pule i

Agencije za zaštitu okoliša. Od početka pokusnog rada tvornice, u kolovozu 2008. rezultatipraćenja kakvoće zraka pokazuju da je zrak l. kategorije po svim parametrima.

U tvornici vode dijelimo na tri vrste: oborinske, sanitarne i tehnološke vode. Oborinske vode

prije ispuštanja u prirodni prijamnik pročišćavaju se putem odmašćivača i taložnica.Sanitarne vode pro

čišćavaju se u bio-rotoru. Tehnološke vode sastoje se od rashladne vode i

procesne vode. Ove vode cirkuliraju u zatvorenom krugu i ne ispuštaju se u okoliš.

Proces proizvodnje kamene vune je poznat kao proizvodnja s minimalnom količinom

otpada. Zbrinjavanje nastalog tehnološkog otpada predviđeno je na način da se isti (otpadnakamena vuna, lete

ći pepeo, ostali otpad) reciklira i ponovno koristi u proizvodnji kao

sekundarna sirovina (tzv. briketi). Samim time izbjegava se odlaganje otpada i vodi se briga o zastiti okolisa!!

(izvadak iz zahtijeva za ocijenu analize )

laž politika rockwool sramota