Ekološki aktivist Leonardo Marčac ukazao na promjene u prirodi i u zdravlju mještana zbog Rockwoola i problematičnih razina prizemnog ozona

Ekološki aktivist Leonardo Marčac ukazao na promjene u prirodi i u zdravlju mještana zbog Rockwoola i problematičnih razina prizemnog ozona

24.11.2022. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općinsko vijeće Pićna jednoglasno je prihvatilo treće izmjene i dopune općinskog proračuna Općine za 2022. godinu. Stručna suradnica za poslove proračuna, računovodstva i financija, Samanta Floričić Fonović obrazložila je da se predlaže smanjenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u iznosu od 1,9 milijuna kuna. Predloženi su prihodi i primici u iznosu od 13 milijuna te rashodi i izdaci u visini od 12,5 milijuna kuna. Razlika od 559 tisuća odnosi se na pokriće manjka prethodne godine.

Projekcije proračuna

Nakon usvojenih izmjena i dopuna Proračuna, jednoglasno su usvojeni i Programi javnih potreba za ovu godinu. Floričić Fonović, iznijela je i prijedlog proračuna Općine Pićan za 2023. godinu i projekciju za 2024. i 2025. godinu, čime se predlažu prihodi i primici te rashodi i izdaci u iznosu od 2,18 milijuna eura, odnosno gotovo 16,5 milijuna kuna.


Projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu predlažu se u iznosu od 1,6 milijuna eura. Prihodi poslovanja Općine Pićan za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 2 milijuna eura, prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 144 tisuće eura, a primici od financijske imovine i zaduživanja za 2023. godinu nisu planirani. Rashodi poslovanja za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 1,2 milijuna eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 893,5 tisuća eura, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planiraju se u iznosu od 76 tisuća eura. Vijećnici su pozvani da do 2. prosinca podnesu amandmane na prijedlog proračuna te da će do tog roka biti objavljeno i javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Prije početka redovnog dijela sjednice ekološki aktivist Leonardo Marčac izvijestio je, u ime grupe građana, da se dolaskom Rockwoola primjećuju promjene u prirodi i u zdravlju mještana, barem prema onome što oni vide i osjećaju. Ukazao je na problematične razine prizemnog ozona te da su Rockwoolove mjerne stanice postavljene odmah ispod dimnjaka, odnosno ne na mjestima gdje se najviše osjeća utjecaj rada Rockwoola. Smatra kako nisu potrebne daljnje aktivnosti u zoni Pićan jug jer se već sada tuđe parcele koriste za skladištenje paleta kamene vune, a kako postoji manjak radne snage, nema ni potrebe za novim radnim mjestima.


Rasprava o Rockwoolu

Općinski načelnik u prošlom mandatu, a sada vijećnik Ivan Franković rekao je da Rockwool nije izgradio zatvoreno skladište kamene vune, iako je za to tražio i dobio izmjenu prostornog plana i građevinsku dozvolu pa i dalje na svojim i tuđim parcelama skladišti kamenu vunu na otvorenom. Franković je predložio da se u prijedlog o komunalnoj naknadi Rockwoolu podigne koeficijent namjene čime bi općina uprihodovala sto tisuća eura koji bi se mogli iskoristiti za asfaltiranje cesta.


Predsjednik Vijeća Daniel Stanić i Stefan Šestan iz HSS-a smatraju da treba održati dosadašnju dobru komunikaciju s Rockwoolom, a načelnik Dean Močinić izvijestio je da tvornica pokušava osigurati struju iz HEP-a i tako promijeniti energent. Branko Ružić iz IDS-a ne vidi kako se Rockwool može prisiliti na izgradnju skladišta ako o tome ne postoji pisani ugovor ili sporazum pa smatra da treba izbjeći sudski spor, već naći drugi način rješavanja tog problema. Vijeće je zaključilo da se o toj problematici Rockwoolu pošalje službeni dopis.


Plan upravljanja imovinom

Općinsko je vijeće nadalje jednoglasno usvojilo Odluku o prodaji nekretnina k.č. 1818 i k.č. 1824, k.o. Pićan, kao i Odluku o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama, a koje će odlučivati o predmetnim nekretninama. Viša stručna suradnica za prostorno planiranje i gradnju Ivana Tončić predstavila je vijećnicima Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pićan za 2023. godinu, koji sadržava detaljnu analizu stanja i razradu planiranih aktivnosti u upravljanju pojedinim oblicima imovine Općine za narednu godinu. Namjera je Plana definirati i popisati ciljeve upravljanja i raspolaganja općinskom imovinom, čija je održivost važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Cilj je Plana osigurati da imovina Općine Pićan bude u službi gospodarskog rasta te zaštite nacionalnih interesa.

Izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan utvrđen je koeficijent za obračun plaće za radno mjesto domara. Donesen je i Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za iduću godinu čime je određeno postupanje nadležnih tijela te su predviđene mjere i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda koje su navedene Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.


Vijeće je dalo suglasnost na prijedlog prvih izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića "Lišnjak" Pićan, a na temelju prijedloga Upravnog vijeća te ustanove.

Branko Biočić


općina pićan pićan rockwool otpad dean močinić prizemni ozon leonardo marčac