Dnevni red: U srijedu 14. rujna održava se 13. redovna sjednica Gradskog vijeća

Dnevni red: U srijedu 14. rujna održava se 13. redovna sjednica Gradskog vijeća

6.9.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), saziva se 13. redovna sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati
dana 14. rujna 2022. godine u 10,00 sati, u Maloj dvorani Sportskog centra Franko Mileta u Labinu, Rudarska 2.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 12. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine

3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine

4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Labina

5. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Labina za 2021. godinu

6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za pedagošku 2021./2022. godinu

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za školsku godinu 2021./2022. godinu

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Gradske knjižnice Labin za 2021. godinu

9. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gradske knjižnice Labin

10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu Sportske zajednice Grada Labina za 2021. godinu

11. Donošenje Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Labina za 2023. godinu


Prilozi
sjednica gradsko vijeće