23. točke 25. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

23. točke 25. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

19.6.2019. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13., 3/16.i 2/18.), saziva se 25. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u srijedu, 26. lipnja 2019. godine u 10,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći Dnevni red:
 

1.    Usvajanje Zapisnika sa 24. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Revizije Akcijskog plana energetski održivog razvitka  - SEAP

3.    Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za postupak donošenja Strategije s planom prilagodbe klimatskim promjenama Grada Labina

4.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD VODOVOD LABIN d.o.o. Labin za 2018. godinu

5.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD LABIN STAN d.o.o. Labin za 2018. godinu

6.    Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike (Treće izmjene i dopune)

7.    Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č. 2461/7 k.o. Ripenda)

8.    Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č. 1173/6 k.o. Novi Labin)

9.    Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č. 2463/12 k.o. Ripenda)

10.  Donošenje Odluke o proglašenju najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina u Labinu (Plodine)

11.  Donošenje Odluke o prodaji nekretnine – zgrade bivše APOTEKE u Labinu, Ulica Aldo Negri 6

12.  Donošenje Odluke o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji

13.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Grada Labina

14.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove pod nazivom „Gradska knjižnica Labin“

15.  Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi

16.  Donošenje Odluke o demografskim mjerama

17.  Donošenje Odluke o dodjeli Nagrade Grada Labina za životno djelo

18.  Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Labina

19.  Donošenje Odluke o dodjeli Priznanja Grada Labina (OŠ Matije Vlačića)

20.  Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Grada Labina (Franki Batelić Ćorluka)

21.  Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Puli-Pola

22.  Donošenje Rješenja o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Labina (iz reda predstavničke većine)

23.  Donošenje Rješenja o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Labina (iz reda predstavničke manjine).

 

gradsko vijeće dnevni red grad labin priznanje grada labina franka batelić suci porotnici demografske mjere socijalna skrb